DowIcon_Default_EventsAsset 105 chart_icon form-checkmark form-radio__bullet cog icon profile-icon-header profile-locked-icon-header cart-icon-header region-icon-header nav_call home_sds homepage_hero_new--rollover list-bullet nav-close nav-close nav-hamburger nav-right-arrow--mobile nav_brochures nav_call nav_cart nav_case_studies nav_check_mark nav_close_x nav_common_questions nav_distributor nav_driving_directions nav_exclamation_point nav_external_links nav_find_formulations nav_find_products nav_info nav_learn_how_to_use nav_literature nav_lock nav_map nav_media_center nav_pdf nav_quick_checkout nav_read_latest_news nav_sample nav_selection_guides nav_tooltip nav_white_papers noav-icon-safe-handling-18x18 pdp-add_part_number pdp-arrow--left pdp-arrow--right pdp-box Funnel pdp-list_collapse pdp-list_expand Vector Smart Object12 Vector Smart Object12 pdp-shopping_cart s> social_facebook social_google social_linkedin social_pinterest social_rss social_twitter social_youtube utility-search utility-tooltip voc_icon > technical_content
[{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"BR","default":"pt-br"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"JP","default":"ja-jp"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"CN","default":"zh-cn"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"US","default":"en-us"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"ES","default":"es-es"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"KR","default":"ko-kr"}]
true

Road and Pavement Solutions

내구성이 뛰어나고 오래 지속되는 도로를 위한 고급 포장 기술

더 나은 도로는 고급 포장 솔루션으로 시작합니다. 당사는 깊이 있는 응용 분야 통찰력과 재료 과학 및 포뮬레이션 전문 지식을 결합하여 UV 방사선, 악천후 및 극한의 온도에 대한 내구성, 수명 및 내성을 개선한 아스팔트, 마킹, 수리 및 방수 포장 솔루션을 개발했습니다.

포장 솔루션의 이점:

  • 아스팔트 변경 – 다양한 기후 조건 및 기본 재료에 걸쳐 수정 된 아스팔트 응용 프로그램에서 향상된 고온 성능 및 냉간 균열 저항을 위한 반응성 탄성 체질 성합체
  • 표시 – 까다로운 요구 사항을 충족하고, 배출을 줄이며, 탄소 발자국을 개선하기 위해 포장 표시를 공식화하는 데 도움이 되는 수성 바인더 및 열가소성 페인트
  • 복구 – 광범위한 향상된 성능과 지속 가능성 의 이점을 제공하는 구멍 충진, 스팔링 및 교량 확장을 위한 폴리머 콘크리트 솔루션
  • 방수 및 미끄럼 방지 – 폴리우레탄 기반의 액체 스프레이 적용 방수 및 미끄럼 방지 표면 시스템은 뛰어난 접착력, 타의 추종을 불허하는 두께, 높은 인장 강도 등을 갖춘 즉각적인 설정 멤브레인을 특징으로 합니다.