DowIcon_Default_EventsAsset 105 chart_icon form-checkmark form-radio__bullet cog icon profile-icon-header profile-locked-icon-header cart-icon-header region-icon-header nav_call home_sds homepage_hero_new--rollover list-bullet nav-close nav-close nav-hamburger nav-right-arrow--mobile nav_brochures nav_call nav_cart nav_case_studies nav_check_mark nav_close_x nav_common_questions nav_distributor nav_driving_directions nav_exclamation_point nav_external_links nav_find_formulations nav_find_products nav_info nav_learn_how_to_use nav_literature nav_lock nav_map nav_media_center nav_pdf nav_quick_checkout nav_read_latest_news nav_sample nav_selection_guides nav_tooltip nav_white_papers noav-icon-safe-handling-18x18 pdp-add_part_number pdp-arrow--left pdp-arrow--right pdp-box Funnel pdp-list_collapse pdp-list_expand Vector Smart Object12 Vector Smart Object12 pdp-shopping_cart s> social_facebook social_google social_linkedin social_pinterest social_rss social_twitter social_youtube utility-search utility-tooltip voc_icon > technical_content
[{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"BR","default":"pt-br"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"JP","default":"ja-jp"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"CN","default":"zh-cn"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"US","default":"en-us"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"ES","default":"es-es"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"KR","default":"ko-kr"}]
true

산업용 윤활 솔루션

윤활제 제조를 움직이는 산업용 윤활 첨가제 및 기본 재고

산업 윤활 시장은 다양한 에플리케이션 전반에서 에너지 효율성, 환경 수용도 및 고성능을 요구합니다. Dow와 협력하여 다음과 같은 주요 시장 과제를 해결할 수 있는 방법에 대해 알아보십시오.

  • 마찰을 줄이고, 장비 내구성을 높이며, 연료 경제성과 운영 신뢰성을 모두 향상시키는 첨가제 및 중간재
  • 바니시를사용하지 않는 합성 기유는 다운타임을 줄이고 청결도를 개선하여 윤활유 성능을 연장합니다.
  • 독성이 낮은 저취성 성분 및 기유는 부대 오염이 발생할 수 있는 경우 사용할 수 있는 식음료 가공 표준을 충족시킵니다.
  • 쉽게 생분해되고, 비-생체농축성이며, 환경 독성이 낮으며, 환경적으로 민감한 응용제품에 사용하기 위한 비접착제인 기본 원료
  • 극한의 온도를 견디고, 혹독한 작동 조건에서 안전한 포뮬레이션을 가능하게 하는 고성능 유체로 포뮬레이션이 될 수 있는 기본 원료
  • pH 및 부식 억제를 위한 아민과 유화 작용을 위한 계면활성제를 포함하여 광범위한 다기능 성분을 포함한 저증기압, 고순도 원료의 완벽한 세트

Dow 퍼포먼스 윤활유

차별화된 윤활유 배합을 통해 가장 어려운 요구까지도 충족시킬 수 있는 방법을 시청해 보세요.


자료