DowIcon_Default_EventsAsset 105 chart_icon form-checkmark form-radio__bullet cog icon profile-icon-header profile-locked-icon-header cart-icon-header region-icon-header nav_call home_sds homepage_hero_new--rollover list-bullet nav-close nav-close nav-hamburger nav-right-arrow--mobile nav_brochures nav_call nav_cart nav_case_studies nav_check_mark nav_close_x nav_common_questions nav_distributor nav_driving_directions nav_exclamation_point nav_external_links nav_find_formulations nav_find_products nav_info nav_learn_how_to_use nav_literature nav_lock nav_map nav_media_center nav_pdf nav_quick_checkout nav_read_latest_news nav_sample nav_selection_guides nav_tooltip nav_white_papers noav-icon-safe-handling-18x18 pdp-add_part_number pdp-arrow--left pdp-arrow--right pdp-box Funnel pdp-list_collapse pdp-list_expand Vector Smart Object12 Vector Smart Object12 pdp-shopping_cart s> social_facebook social_google social_linkedin social_pinterest social_rss social_twitter social_youtube utility-search utility-tooltip voc_icon > technical_content
[{"values":[{"value":"Português-Portuguese","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-Japanese","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-Chinese","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-Spanish","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-Korean","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"BR","default":"pt-br"},{"values":[{"value":"Português-Portuguese","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-Japanese","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-Chinese","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-Spanish","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-Korean","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"JP","default":"ja-jp"},{"values":[{"value":"Português-Portuguese","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-Japanese","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-Chinese","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-Spanish","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-Korean","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"CN","default":"zh-cn"},{"values":[{"value":"Português-Portuguese","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-Japanese","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-Chinese","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-Spanish","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-Korean","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"US","default":"en-us"},{"values":[{"value":"Português-Portuguese","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-Japanese","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-Chinese","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-Spanish","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-Korean","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"ES","default":"es-es"},{"values":[{"value":"Português-Portuguese","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-Japanese","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-Chinese","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-Spanish","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-Korean","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"KR","default":"ko-kr"}]
true

농업용 필름

보다 내구성 있는 농업용 필름, 랩 및 백용 수지

10년 이상, 우리는 농업용 필름 솔루션에 관련된 기술과 기술을 개선하기 위해 주요 학자 및 농업 기관과 함께 일해 왔습니다. 베일 사일리지, 사일리지 클램프, 사일로백, 온실 및 터널, 뿌리 덮개 필름 과 같은 응용 분야에 사용하기 위한 폴리에틸렌 수지의 혁신은 농부들이 보다 수익성 있고 환경 친화적인 미래로 이끄는 데 도움이 되었습니다. 농업용 필름용 고품질 수지는 화학 비료, 살충제 및 제초제에 대한 필요성을 줄여 수확량 증가, 품종 개선 및 잡초, 곤충 및 질병 억제를 통해 작물 생산성을 높입니다.

수지 기술을 대자연에 적용

완벽한 예는 사일리지 랩입니다. 우리의 과학자들은 산업과 협력하여 옥수수와 풀과 같은 사료 식물의 영양가를 필요한 때까지 유지하는 데 도움이되는 혁신적인 사일리지 랩을 개발했습니다.

사일리지 필름은 농업 환경에서 사용되는 전통적인 재료를 개선하기 위해 노력하는 방법 중 하나입니다. 우리는 또한 온실 필름, 터널 필름 및 뿌리 덮개 필름의 성능과 내구성을 향상시키기 위해 연구 개발의 힘을 사용하고 있습니다. 이러한 모든 제품은 작물의 품질과 수확량을 개선하고 환경 친화적 으로 유지합니다.