DowIcon_Default_EventsAsset 105 chart_icon form-checkmark form-radio__bullet cog icon profile-icon-header profile-locked-icon-header cart-icon-header region-icon-header nav_call home_sds homepage_hero_new--rollover list-bullet nav-close nav-close nav-hamburger nav-right-arrow--mobile nav_brochures nav_call nav_cart nav_case_studies nav_check_mark nav_close_x nav_common_questions nav_distributor nav_driving_directions nav_exclamation_point nav_external_links nav_find_formulations nav_find_products nav_info nav_learn_how_to_use nav_literature nav_lock nav_map nav_media_center nav_pdf nav_quick_checkout nav_read_latest_news nav_sample nav_selection_guides nav_tooltip nav_white_papers noav-icon-safe-handling-18x18 pdp-add_part_number pdp-arrow--left pdp-arrow--right pdp-box Funnel pdp-list_collapse pdp-list_expand Vector Smart Object12 Vector Smart Object12 pdp-shopping_cart s> social_facebook social_google social_linkedin social_pinterest social_rss social_twitter social_youtube utility-search utility-tooltip voc_icon > technical_content
[{"values":[{"value":"Português-Portuguese","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-Japanese","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-Chinese","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-Spanish","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-Korean","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"BR","default":"pt-br"},{"values":[{"value":"Português-Portuguese","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-Japanese","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-Chinese","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-Spanish","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-Korean","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"JP","default":"ja-jp"},{"values":[{"value":"Português-Portuguese","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-Japanese","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-Chinese","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-Spanish","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-Korean","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"CN","default":"zh-cn"},{"values":[{"value":"Português-Portuguese","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-Japanese","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-Chinese","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-Spanish","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-Korean","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"US","default":"en-us"},{"values":[{"value":"Português-Portuguese","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-Japanese","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-Chinese","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-Spanish","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-Korean","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"ES","default":"es-es"},{"values":[{"value":"Português-Portuguese","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-Japanese","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-Chinese","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-Spanish","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-Korean","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"KR","default":"ko-kr"}]
true

모노머

안전 및 신뢰성

산업 전반에 안전하고, 신뢰할 수 있으며, 성능이 우수한 모노머 제공

식품 포장에서 차량 및 가전제품 코팅까지, 아크릴레이트, 메타크릴레이트, GMA, 하이드록시 및 기타 특수 모노머는 수없이 많은 다운스트림 산업을 위한 필수 요소입니다. 그들은 접착제, 코팅, 잉크, 직조 및 부직포 섬유, 플라스틱 및 폴리머, 초흡수성 제품을 위한 분산액 및 에멀젼에 다양한 선택, 품질 및 일관성을 제공합니다. 

  • 고성능 모노머는 에멀젼 폴리머, 수지, 접착제, 코팅, 직물, 전선 및 케이블, 폴리에틸렌 화합물, 라미네이트 안전 유리, 포장, 자동차 플라스틱 연료 탱크, 아크릴 섬유, 씹는 껌 베이스, 수처리, 석유 및 가스, 그리고 페인트에 사용되는 중간체를 비롯한 다양한 산업 및 소비재 제품에 사용됩니다. 
  • 특수 모노머는 아크릴 폴리올, 카프로락톤 모노머, 인쇄 플레이트, 접착제, 열경화성 페인트, 실란트, 바인더, 차량 및 가전제품 마감 코팅, 직물 섬유 격자, 광 경화 폴리머 시스템 등에서 화학적 및 물리적 특성을 개선합니다. 
  • 글리시딜 메타크릴레이트(GMA)는 메타크릴기와 에폭시기의 이중 기능을 제공하여 에폭시의 내화학성과 아크릴의 내후성을 제공합니다. 
  • 실란 모노머는 수분 경화 반응과 같은 응용 분야에서 유기 폴리머를 변형할 때 반응성 기능을 추가합니다.