DowIcon_Default_EventsAsset 105 chart_icon form-checkmark form-radio__bullet cog icon profile-icon-header profile-locked-icon-header cart-icon-header region-icon-header nav_call home_sds homepage_hero_new--rollover list-bullet nav-close nav-close nav-hamburger nav-right-arrow--mobile nav_brochures nav_call nav_cart nav_case_studies nav_check_mark nav_close_x nav_common_questions nav_distributor nav_driving_directions nav_exclamation_point nav_external_links nav_find_formulations nav_find_products nav_info nav_learn_how_to_use nav_literature nav_lock nav_map nav_media_center nav_pdf nav_quick_checkout nav_read_latest_news nav_sample nav_selection_guides nav_tooltip nav_white_papers noav-icon-safe-handling-18x18 pdp-add_part_number pdp-arrow--left pdp-arrow--right pdp-box Funnel pdp-list_collapse pdp-list_expand Vector Smart Object12 Vector Smart Object12 pdp-shopping_cart s> social_facebook social_google social_linkedin social_pinterest social_rss social_twitter social_youtube utility-search utility-tooltip voc_icon > technical_content
[{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"BR","default":"pt-br"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"JP","default":"ja-jp"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"CN","default":"zh-cn"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"US","default":"en-us"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"ES","default":"es-es"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"KR","default":"ko-kr"}]
true

종이 포장용 장벽 코팅

종이 포장재가 물, 용제, 오일 및 그리스를 견딜 수 있도록 지원

종이 및 판지 기판용 장벽 코팅은 물, 수증기, 용제, 오일, 지방산 및 기타 물질의 누출을 방지하기 위한 제품에 이상적입니다. 당사의 장벽 코팅제 포트폴리오는 종이 포장의 성능과 기능을 개선하여 제품 내부를 더 잘 보호합니다. 
 

종이로 된 식품 및 음료 포장

Dow의 장벽 코팅제는 다양한 식품, 건조 제품, 의료 또는 소비자 제품 포장 응용 분야에서 특정 성능 요건을 충족시킬 수 있습니다. 당사의 탄화플루오르가 포함되지 않은 RHOBARR™ 장벽 코팅제는 식품 접촉 규정을 준수하며, 열간 차단에 저항하는 동시에 유연성을 유지합니다.
 

 

장벽 코팅제에 관한 한, 당사는 귀하를 도와드릴 수 있습니다. 다음에 대해 문의하십시오.

  • 식품 접촉 또는 의료 포장 규정을 준수하십시오.
  • 탁월한 열 밀봉 및 뜨거운 오일에 대한 저항성을 갖춘 포장을 만듭니다.
  • 재펄프화성/재활성 및 특정 응용 분야에서의 코팅 사용 감소를 통해 향상된 지속 가능성 프로필 제공.
  • 탄화플루오르가 포함되지 않은 오일 및 그리스 저항(OGR) 성능 지원.
  • 식품 포장, 컵, 용기에서 소비자 제품 포장에 이르기까지 고품질의 종이 포장재를 제작합니다.
     

귀사의 종이 제품이 Dow의 RHOBARR™ 장벽 코팅제로부터 혜택을 볼 수 있다고 생각하십니까? 지금 바로 당사 팀에 문의하십시오!

 

추가 자료


종이 코팅용 RHOBARR™ 320 장벽 분산


Dow의 수상 경력에 빛나는 장벽 코팅제