DowIcon_Default_EventsAsset 105 chart_icon form-checkmark form-radio__bullet cog icon profile-icon-header profile-locked-icon-header cart-icon-header region-icon-header nav_call home_sds homepage_hero_new--rollover list-bullet nav-close nav-close nav-hamburger nav-right-arrow--mobile nav_brochures nav_call nav_cart nav_case_studies nav_check_mark nav_close_x nav_common_questions nav_distributor nav_driving_directions nav_exclamation_point nav_external_links nav_find_formulations nav_find_products nav_info nav_learn_how_to_use nav_literature nav_lock nav_map nav_media_center nav_pdf nav_quick_checkout nav_read_latest_news nav_sample nav_selection_guides nav_tooltip nav_white_papers noav-icon-safe-handling-18x18 pdp-add_part_number pdp-arrow--left pdp-arrow--right pdp-box Funnel pdp-list_collapse pdp-list_expand Vector Smart Object12 Vector Smart Object12 pdp-shopping_cart s> social_facebook social_google social_linkedin social_pinterest social_rss social_twitter social_youtube utility-search utility-tooltip voc_icon > technical_content
[{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"BR","default":"pt-br"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"JP","default":"ja-jp"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"CN","default":"zh-cn"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"US","default":"en-us"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"ES","default":"es-es"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"KR","default":"ko-kr"}]
true

페인트, 잉크 및 코팅제

성공적인 배합

코팅과 잉크의 기술 및 과학을 통해 다채로운 세상을 발전시킵니다

페인트, 잉크 및 코팅에 관한 한, 제조업체는 성능, 내구성, 미관 및 지속 가능성을 향상시킬 수 있는 혁신적인 솔루션을 찾고 있습니다. 광범위한 재료 포트폴리오와 수십 년의 기술 전문지식을 바탕으로, 귀사가 특정 요구 사항과 응용 분야에 적합한 솔루션을 찾는 데 도움을 줄 수 있는 방법에 대해 논의해 보겠습니다.
 

페인트 브러시가 있는 남성, 목재 하우스 외관 페인팅

건축용 페인트 및 코팅

  • 높은 성능과 낮은 VOC를 위한 수성 수지 기술
  • 이산화티타늄 필요를 최적화하는 효율적인 수지 및 불투명한 폴리머
  • 어플리케이션, 배합 안정성 및 건조 필름 특성을 개선하기 위한 유동성 조절제 및 분산제
  • 실리콘 첨가제를 이용한 기포 제어, 슬립, 레벨링 및 방수 기능 향상
  • 염료 습윤 및 효과적인 분산액, 착색도 및 안정성 향상을 위한계면활성제
  • 필름 형성을 위한 조용제
  • 달팽이 기어가는 흔적을 방지하거나 줄일 수 있는 소수성 첨가제

산업 코팅

CMYK에서 잉크색으로 튀기면 CMYK 감색 혼합의 심볼로 사용됩니다.

실리콘 솔루션


자료