DowIcon_Default_EventsAsset 105 chart_icon form-checkmark form-radio__bullet cog icon profile-icon-header profile-locked-icon-header cart-icon-header region-icon-header nav_call home_sds homepage_hero_new--rollover list-bullet nav-close nav-close nav-hamburger nav-right-arrow--mobile nav_brochures nav_call nav_cart nav_case_studies nav_check_mark nav_close_x nav_common_questions nav_distributor nav_driving_directions nav_exclamation_point nav_external_links nav_find_formulations nav_find_products nav_info nav_learn_how_to_use nav_literature nav_lock nav_map nav_media_center nav_pdf nav_quick_checkout nav_read_latest_news nav_sample nav_selection_guides nav_tooltip nav_white_papers noav-icon-safe-handling-18x18 pdp-add_part_number pdp-arrow--left pdp-arrow--right pdp-box Funnel pdp-list_collapse pdp-list_expand Vector Smart Object12 Vector Smart Object12 pdp-shopping_cart s> social_facebook social_google social_linkedin social_pinterest social_rss social_twitter social_youtube utility-search utility-tooltip voc_icon > technical_content
[{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"BR","default":"pt-br"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"JP","default":"ja-jp"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"CN","default":"zh-cn"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"US","default":"en-us"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"ES","default":"es-es"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"KR","default":"ko-kr"}]
true

이형 코팅

공정성 개선

실리콘 성능의 잠재력 열기

실리콘 이형 코팅은 여러 종류의 기법을 사용하여 다양한 기재에 적은 양만 도포합니다. 실리콘 이형 코팅은 사용 순간까지 역청 화합물, 복합 프리프레그 및 식품과 같은 다른 많은 점착성 재료뿐만 아니라, 압감 접착제 보호에 유용한 가교 결합된 비점착성 표면을 형성해줍니다. 이는 백금- 또는 로듐-촉매 부가 경화 또는 주석-촉매 축합 경화와 같은 다양한 경화 화학반응을 이용하여 다양한 전달 시스템(예: 용제 기반, 무용제 또는 에멀젼)에서 이용 가능합니다. 

다우의 실리콘 이형제는 메디컬, 식품 제조에서 라벨에 이르기까지 다양한 용도에 적합한 솔루션을 제공합니다. 경쟁력 있는 가격과 안정적인 공급을 통해 다음과 같은 이점을 제공합니다. 

  • 신뢰성 – 35ppm 미만의 백금촉매로도 충분한 경화 
  • 다양한 배합 – 이형력, 경화속도, 코팅 방법 조절 가능 
  • 빠른 라인 스피드 – 미스트 발생 없이 공정 속도 증가 
  • 우수한 커버리지 - 안정적인 가사 시간, 밀착성 및 이형성 
  • 작업 전환 속도 향상및 간편한 배합 

실리콘 이형제는 몰드 이형 첨가제로 사용되어 타이어 또는 식품 용기와 같이 금형에서 제조된 제품을 빠르게 분리 시켜 줍니다.. 또한 롤러를 사용하는 신문 윤전기나 컨베이어 벨트와 같은 에서 윤활성을 제공합니다.

다우의 실리콘 이형제는 산업이형지 및 이형필름, 식품 제조 공정 및 필름, 종이 코팅 응용분야에서 많은 이점을 제공합니다.

  • 공정속도 개선
  • 외관 향상
  • 폐자재 절감 
  • 금형 또는 설비 수명 연장  

자료