DowIcon_Default_EventsAsset 105 chart_icon form-checkmark form-radio__bullet cog icon profile-icon-header profile-locked-icon-header cart-icon-header region-icon-header nav_call home_sds homepage_hero_new--rollover list-bullet nav-close nav-close nav-hamburger nav-right-arrow--mobile nav_brochures nav_call nav_cart nav_case_studies nav_check_mark nav_close_x nav_common_questions nav_distributor nav_driving_directions nav_exclamation_point nav_external_links nav_find_formulations nav_find_products nav_info nav_learn_how_to_use nav_literature nav_lock nav_map nav_media_center nav_pdf nav_quick_checkout nav_read_latest_news nav_sample nav_selection_guides nav_tooltip nav_white_papers noav-icon-safe-handling-18x18 pdp-add_part_number pdp-arrow--left pdp-arrow--right pdp-box Funnel pdp-list_collapse pdp-list_expand Vector Smart Object12 Vector Smart Object12 pdp-shopping_cart s> social_facebook social_google social_linkedin social_pinterest social_rss social_twitter social_youtube utility-search utility-tooltip voc_icon > technical_content
[{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"BR","default":"pt-br"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"JP","default":"ja-jp"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"CN","default":"zh-cn"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"US","default":"en-us"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"ES","default":"es-es"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"KR","default":"ko-kr"}]
true

스포츠 및 여가활동

스포츠 및 레크리에이션의 기준 상승

승리하는 성과는 스포츠 경기장이나 제조 공장에서 강도, 유연성 및 내구성을 요구합니다. Dow의 고성능 솔루션이 스포츠 및 레크리에이션 응용 분야에 새로운 장점을 제공하여 귀하의 게임에 어떤 도움을 줄 수 있는지 알아보십시오.

  • 수영모, 귀마개, 잠수 마스크, 고글 스트랩, 안면 마스크, 그립 및 핸들, 장갑, 스노클 및 수영핀을 포함한 용도에 대해 날씨 노출로부터 보호, 일관된 편안함, 내마모성 그립 및 표면 등을 제공합니다.
  • 액체 사출 성형을 통해 색상 옵션, 경도 옵션, 취급 감소, 처리량 개선 및 운영 비용 절감의 이점을 누릴 수 있습니다.
  • 뛰어난 탄력성, 넓은 경도 및 강성 범위, 우수한 절단 및 마모 저항성, 내구성 및 일관된 성능으로 골프공을 제작하십시오.
  • 자전거 타이어의 무게를 20~30% 줄이고 탄력성, 충격 흡수 및 우수한 내후성을 제공하여 광범위한 혹독한 기후를 견뎌냅니다.
  • 카약, 놀이터 장비 및 쿨러와 같은 회전 성형 용도를 위한 개선된 자외선 및 풍화 보호, 생기 넘치는 색상, 탁월한 수지 안정성, 경량화/다운가우징 등에 대해 알아보십시오
  • 고성능 건물에서 실외 조명까지 디자인의 자유도와 에너지 효율성 증대


자료