DowIcon_Default_EventsAsset 105 chart_icon form-checkmark form-radio__bullet cog icon profile-icon-header profile-locked-icon-header cart-icon-header region-icon-header nav_call home_sds homepage_hero_new--rollover list-bullet nav-close nav-close nav-hamburger nav-right-arrow--mobile nav_brochures nav_call nav_cart nav_case_studies nav_check_mark nav_close_x nav_common_questions nav_distributor nav_driving_directions nav_exclamation_point nav_external_links nav_find_formulations nav_find_products nav_info nav_learn_how_to_use nav_literature nav_lock nav_map nav_media_center nav_pdf nav_quick_checkout nav_read_latest_news nav_sample nav_selection_guides nav_tooltip nav_white_papers noav-icon-safe-handling-18x18 pdp-add_part_number pdp-arrow--left pdp-arrow--right pdp-box Funnel pdp-list_collapse pdp-list_expand Vector Smart Object12 Vector Smart Object12 pdp-shopping_cart s> social_facebook social_google social_linkedin social_pinterest social_rss social_twitter social_youtube utility-search utility-tooltip voc_icon > technical_content
[{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"BR","default":"pt-br"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"JP","default":"ja-jp"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"CN","default":"zh-cn"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"US","default":"en-us"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"ES","default":"es-es"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"KR","default":"ko-kr"}]
true

폴리에틸렌

입증된 성능

폴리에틸렌 어려운 도전 과제를 해결하는 역동적인 소재

폴리에틸렌(PE)은 오늘날 전 세계에서 모든 종류의상품을 효율적으로 보호하고 운반하는데 널리 사용되고 있습니다. 삶을 편리하고 즐겁게 만들어주는 내구성 있는 품목을 제공합니다. 폴리에틸렌의 다기능성과 간단한 구조는벨류체인전반에 걸쳐 여러 가지 유형의 지속 가능한 솔루션을 제공합니다.다우는 새로운 혁신을 위해 다양한 특성을 지닌 다양한 폴리에틸렌 제품을 공급합니다. 다우는 새로운 혁신을 위해 여러 특성을 지닌 다양한 폴리에틸렌 제품을 제공합니다.

PE는 다음을 포함한 광범위한 응용 분야 요구를 충족시킵니다.

  • 용기, 병, 튜브, 멤브레인, 컴퓨터 부품 및 실험실 장비에 필요한 유연성과 용융 강도를 갖춘 저밀도 폴리에틸렌(LDPE).
  • 광범위한 필름과 단단한 포장을 위한 유연성/강성 간의 균형 및 응력 균열 저항성을 갖는 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE).
  • 병, 캡 및 마개, 설비, 상자, 물통, 뚜껑 및 벽이 얇은 용기 등을 위한 강성, 인성, ESCR, 내열성 및 관능적 특성이 조화된 고밀도 폴리에틸렌(HDPE).
  • 파이프, 대형 드럼, 산업용 벌크 용기 및 목재용 고분자량 고밀도 폴리에틸렌(HMWHDPE).
  • 놀이터 장비, 카약 및 산업용 벌크 용기와 탱크와 같은 로토몰드를 위한 강성, 인성, ESCR 및 소결 특성이 조화된 중간 밀도 폴리에틸렌(MDPE).
  • 방호복, 등반 장비 및 낙하산에 사용할 수 있는 견고한 초고밀도 폴리에틸렌.


자료