DowIcon_Default_EventsAsset 105 chart_icon form-checkmark form-radio__bullet cog icon profile-icon-header profile-locked-icon-header cart-icon-header region-icon-header nav_call home_sds homepage_hero_new--rollover list-bullet nav-close nav-close nav-hamburger nav-right-arrow--mobile nav_brochures nav_call nav_cart nav_case_studies nav_check_mark nav_close_x nav_common_questions nav_distributor nav_driving_directions nav_exclamation_point nav_external_links nav_find_formulations nav_find_products nav_info nav_learn_how_to_use nav_literature nav_lock nav_map nav_media_center nav_pdf nav_quick_checkout nav_read_latest_news nav_sample nav_selection_guides nav_tooltip nav_white_papers noav-icon-safe-handling-18x18 pdp-add_part_number pdp-arrow--left pdp-arrow--right pdp-box Funnel pdp-list_collapse pdp-list_expand Vector Smart Object12 Vector Smart Object12 pdp-shopping_cart s> social_facebook social_google social_linkedin social_pinterest social_rss social_twitter social_youtube utility-search utility-tooltip voc_icon > technical_content
[{"values":[{"value":"Português-Portuguese","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-Japanese","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-Chinese","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-Spanish","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-Korean","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"BR","default":"pt-br"},{"values":[{"value":"Português-Portuguese","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-Japanese","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-Chinese","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-Spanish","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-Korean","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"JP","default":"ja-jp"},{"values":[{"value":"Português-Portuguese","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-Japanese","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-Chinese","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-Spanish","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-Korean","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"CN","default":"zh-cn"},{"values":[{"value":"Português-Portuguese","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-Japanese","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-Chinese","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-Spanish","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-Korean","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"US","default":"en-us"},{"values":[{"value":"Português-Portuguese","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-Japanese","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-Chinese","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-Spanish","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-Korean","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"ES","default":"es-es"},{"values":[{"value":"Português-Portuguese","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-Japanese","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-Chinese","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-Spanish","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-Korean","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"KR","default":"ko-kr"}]
true

Fire Sealants & Fireproof Silicones

화재 등급 애플리케이션을 위한 혁신적인 보호 용 방화 밀봉 솔루션

실리콘 실란트 성능을 희생하지 않고 화재 코드를 충족

다우의 내화성 실란트와 접착제는 자신있게 설계할 수 있도록 도와주어 건물과 건물 거주자에 대한 위험을 최소화할 수 있습니다. 벽을 통한 화재 확산을 제한하고 건물 법규 및 규정을 충족하도록 설계된 소방 등급 실란트:

  • 벽과 바닥의 침투 씰, 수평 및 수직 선형 조인트뿐만 아니라 벽과 바닥 사이의 연결에 사용할 수 있습니다.
  • 화재 발생 시 유독 가스, 오염물질 및 기타 유해 가스를 격리하는 데 도움이 됩니다.
  • 비화염 전파이며 화염성 비말을 생성하지 않음

당사의 내화재 솔루션은 일부 국가에서만 이용할 수 있습니다. Dow 실란트는 캐나다 인증 제품에 설명된 방화 시스템용 실란트를 포함하여 광범위한 이음부 및 침투 구성에서 유럽 및 UL 화재 표준 인증을 받았습니다.

우수한 내화성 실리콘 실란트 성능

다우지수가 화재 안전 규정 준수 이상을 제공할 수 있도록 계산하면 실리콘 실란트의 성능 이점도 얻을 수 있습니다.

  • 유기적인 대안을 능가하는 실란트 – 조기 및 비용이 많이 드는 리노베이션을 피하기 위해 더 오래 지속됩니다.
  • 다양한 응용 분야에서 성공한 입증된 성능
  • 뛰어난 수명 주기 값 
  • 신축 또는 압축 상태에서도 유연성 및 접착력 제공
  • 균열, 갈라짐 또는 찢어짐에 대한 저항성
  • 업계 리더의 기술 서비스 지원