DowIcon_Default_EventsAsset 105 chart_icon form-checkmark form-radio__bullet cog icon profile-icon-header profile-locked-icon-header cart-icon-header region-icon-header nav_call home_sds homepage_hero_new--rollover list-bullet nav-close nav-close nav-hamburger nav-right-arrow--mobile nav_brochures nav_call nav_cart nav_case_studies nav_check_mark nav_close_x nav_common_questions nav_distributor nav_driving_directions nav_exclamation_point nav_external_links nav_find_formulations nav_find_products nav_info nav_learn_how_to_use nav_literature nav_lock nav_map nav_media_center nav_pdf nav_quick_checkout nav_read_latest_news nav_sample nav_selection_guides nav_tooltip nav_white_papers noav-icon-safe-handling-18x18 pdp-add_part_number pdp-arrow--left pdp-arrow--right pdp-box Funnel pdp-list_collapse pdp-list_expand Vector Smart Object12 Vector Smart Object12 pdp-shopping_cart s> social_facebook social_google social_linkedin social_pinterest social_rss social_twitter social_youtube utility-search utility-tooltip voc_icon > technical_content
[{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"BR","default":"pt-br"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"JP","default":"ja-jp"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"CN","default":"zh-cn"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"US","default":"en-us"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"ES","default":"es-es"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"KR","default":"ko-kr"}]
true

ELVAX™

에틸렌 비닐 아세테이트 공중합체 (Ethylene Vinyl Acetate Copolymers)

거래 성사

noav-part-content-elvax-logo-375x281

당사의 ELVAX™ 에틸렌 비닐 아세테이트(EVA) 코폴리머 레진은 육류 및 유제품 포장 구조, 신발, 와이어 및 케이블 절연뿐 아니라 태양광 봉지재 및 시트의 실란트등 다양한 솔루션을 제공합니다. ELVAX™ EVA는 또한 비침습적 의료용 튜브 및 백 응용제품의 PVC를 대체합니다.

ELVAX™ EVA는 블로운 또는 캐스트 단층 및 공압출 필름에 사용하거나 다른 수지와 혼합할 수 있습니다. 다른 Grade들은 플라스틱 및 금속 병 캡 내부의 성형 또는 압출 라이너 밀봉에 사용할 수 있습니다.

 

포장 봉인. ELVAX™ EVA.

ELVAX™ EVA 수지는 저온 밀봉, 유연성, 펑크 저항성 및 기타 식품 및 의료 포장에 필요한 특성을 위해 현명한 선택입니다. 즉, 에너지 절약, 빠른 포장 속도, 포장 실패 감소, 폐기물 감소 등을 의미합니다.

ELVAX™ EVA로 작업하기로 선택할 때 다음을 경험할 수 있습니다.

  • 빠른 포장 속도를 위한 낮은 밀봉 개시 온도
  • 낮은 수축 온도
  • 폴리올레핀, PVS, PS 및 PET를 포함한 다양한 기재/층들에 대한 폴리에틸렌(PE)보다 더 큰 접착성
  • PE보다 부드럽고 선명함
  • 유연성 향상
  • 충격 강도 증가
  • 천공 내성 개선
  • 탁월한 유연 균열 저항성
  • 씰 영역에서 탁월한 흐름 및 코킹
  • 공압출 공정에서 PVdC와의 우수한 접착

더욱 우수 – ELVAX™ EVA 수지는 용도에 필요한 특성에 따라 특정 성능 특성을 제공합니다.

빠른 링크