DowIcon_Default_EventsAsset 105 chart_icon form-checkmark form-radio__bullet cog icon profile-icon-header profile-locked-icon-header cart-icon-header region-icon-header nav_call home_sds homepage_hero_new--rollover list-bullet nav-close nav-close nav-hamburger nav-right-arrow--mobile nav_brochures nav_call nav_cart nav_case_studies nav_check_mark nav_close_x nav_common_questions nav_distributor nav_driving_directions nav_exclamation_point nav_external_links nav_find_formulations nav_find_products nav_info nav_learn_how_to_use nav_literature nav_lock nav_map nav_media_center nav_pdf nav_quick_checkout nav_read_latest_news nav_sample nav_selection_guides nav_tooltip nav_white_papers noav-icon-safe-handling-18x18 pdp-add_part_number pdp-arrow--left pdp-arrow--right pdp-box Funnel pdp-list_collapse pdp-list_expand Vector Smart Object12 Vector Smart Object12 pdp-shopping_cart s> social_facebook social_google social_linkedin social_pinterest social_rss social_twitter social_youtube utility-search utility-tooltip voc_icon > technical_content
[{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"BR","default":"pt-br"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"JP","default":"ja-jp"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"CN","default":"zh-cn"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"US","default":"en-us"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"ES","default":"es-es"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"KR","default":"ko-kr"}]
true

실리콘 고무: 실리콘 고무 - 액상 불소 실리콘 고무 (F-LSR)

SILASTIC™ 완전 불소화된 액상 실리콘 고무: 특성, 가공 및 응용 분야

불소실리콘(FVMQ)은 넓은 성능 발휘 온도와 유체 저항이 필요한 응용 분야에 매우 적합합니다. 고유한 물리적 특성으로 인해 오일 및 연료, 냉각제 및 부식성 블로비 가스와 같은 유해한 요소와의 접촉이 필요한 응용 분야에서 적용 가능한 물질입니다. 모빌리티 재료의 성능이 점점 높게 요구됨에 따라 Dow의 불소실리콘 기술은 엄격한 내화학성 요건을 충족하기 위한 더 나은 유연성을 제공하기 위해 진화했습니다.

디메틸 기반 액상 실리콘 고무(LSR)는 제조업체가 빠른 사이클 시간, 재료 폐기물 감소, 밀폐형 몰딩 및 자동 가공을 통해 고무 부품을 보다 효율적으로 생산할 수 있도록 개발되었습니다. Dow는 LSR 및 불소실리콘 기술의 장점을 강화하기 위해 완전히 불소화된 다양한 LSR을 개발했으며, 불소실리콘의 유체 저항 성능과 결합하여 LSR의 요구되는 공정 효율을 가능하게 하였습니다. 장점:

 • 넓은 작동 온도(-70C ~ 200C), 디메틸 LSR 및 FKM에 비해 우수한 저온 성능
 • 표준 LSR과 유사한 기계적 특성인 30, 40 및 60 ShoreA로 제공
 • 압축 변형
 • 비극성 탄화수소 연료, 오일 및 용제에 대한 우수한 저항성, 표준 고밀도 FSR 제품군과 비교 가능
 • 표준 사출 성형 장비와 호환
 • 빠른 사이클 시간 및 자재 폐기물 감소

적용 사례:

 • 연료 라인 안전 씰
 • 오일 시스템 씰
 • 연료 전지 가스켓팅
 • 터보차저 호스
 • 인터쿨러 호스


자료