DowIcon_Default_EventsAsset 105 chart_icon form-checkmark form-radio__bullet cog icon profile-icon-header profile-locked-icon-header cart-icon-header region-icon-header nav_call home_sds homepage_hero_new--rollover list-bullet nav-close nav-close nav-hamburger nav-right-arrow--mobile nav_brochures nav_call nav_cart nav_case_studies nav_check_mark nav_close_x nav_common_questions nav_distributor nav_driving_directions nav_exclamation_point nav_external_links nav_find_formulations nav_find_products nav_info nav_learn_how_to_use nav_literature nav_lock nav_map nav_media_center nav_pdf nav_quick_checkout nav_read_latest_news nav_sample nav_selection_guides nav_tooltip nav_white_papers noav-icon-safe-handling-18x18 pdp-add_part_number pdp-arrow--left pdp-arrow--right pdp-box Funnel pdp-list_collapse pdp-list_expand Vector Smart Object12 Vector Smart Object12 pdp-shopping_cart s> social_facebook social_google social_linkedin social_pinterest social_rss social_twitter social_youtube utility-search utility-tooltip voc_icon > technical_content
[{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"BR","default":"pt-br"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"JP","default":"ja-jp"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"CN","default":"zh-cn"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"US","default":"en-us"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"ES","default":"es-es"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"KR","default":"ko-kr"}]
true

식품용 발포 방지제 및 소포제

저렴한 비용으로 입증된 식품 등급의 소포제 및 소포제

소포제는 식음료 생산, 가공 및 포장의 모든 단계에서 거품 문제를 안전하고 효과적으로 줄여줍니다. 발포 방지제 및 소포제로서의 역할을 하며 충격 효율, 넘쳐 흐르는 용기, 생산성 및 비용과 같은 문제를 해결합니다.
 


참고: 식품 가공 또는 포장에 사용되는 직접 첨가제로 권장되는 모든 Dow 기포 억제제는 관련 식품법 및 지역 규정을 준수하는지 검토되었습니다.

장점

  • 저농도에서 효과적
  • 오래 지속되는
  • 폐기물 감소
  • 생산성 향상
  • 생산 비용 절감
  • 기포 매질에서 반응성이 낮아 호환성 문제가 줄어듭니다.
  • 넓은 온도 범위에서 안정적
  • 물 희석 가능

제품명  시스템 유형 용도 활성 함량(%)  식품 첨가제 규정준수 
XIAMETER ACP-1920 전동  바이오 발효, 발효, 여과, 드라이 드링크 믹스, 분말 수프, 분말 대두, 마가린 생산, 분말 향료 및 양념 20 FDA 21 CFR 173.340, Arreteé of 19 Octon 2006, DIV 16:Table VIII:D.1, Reg (EC) No 1333/2008, Reg (EU) 231/2012
직경 AFE-1510 수성 
바이오에탄올 생산, 발효, 음료 가공, 육류 가공, 과일/채소 가공, 유제품 가공, 잼 생산
10 FDA 21 CFR 173.340, Arreteé of 19 Octon 2006, DIV 16:Table VIII:D.1, Reg (EC) No 1333/2008, Reg (EU) 231/2012
직경 AFE-0010 수성  증류 및 증발, 발효, 음료 생산, 빵 생산, 가금류 가공, 대두 조리, 감자 제조, 유장 가공 10 FDA 21 CFR 173.340, DIV 16:표 VIII:D.1, 규정(EU) 1129/2011, 별첨 II를 규정(EC) 1333/2008로 개정
직경 AFE-1520 수성 바이오에탄올 생산, 결정화 공정, 증류 및 증발, 발효, 스크러빙, 음료 가공, 육류 가공, 유제품 가공, 과일/채소 가공, 잼 생산, 향료/스파이스 생산 20 FDA 21 CFR 173.340, 2006년 10월 19일 수정, DIV 16:표 VIII:D.1, GB 2760-2014, GB 30612-2014, Reg (EC) No 1333/2008, Reg (EU) 231/2012
직경 AFE-1530 수성  바이오에탄올 생산, 확장된 폴리스티렌 공정, 발효, 청량 음료 가공, 절임, 해산물 가공, 야채 수조 30 FDA 21 CFR 173.340, 2006년 10월 19일 수정, GB 2760-2014, GB 30612-2014 규정 (EC) 번호 1333/2008, 규정 (EU) 231/2012
직경 AFE-0300 수성  음료, 잼/젤리 제품, 살진균제, 제초제, 살충제 및 세제 30 FDA 21 CFR 173.340, DIV 16:표 VIII:D.1
직경 AFE-0100 수성  식품 발효 작업, 염수 응용제품, 야채 가공, 고당 함유 제품 및 카펫 세척 30 FDA 21 CFR 173.340
XIAMETER ACP-1500 화합물  부동액 및 냉각제, 증류 및 증발, 발효, 스크러빙, 빵 생산, 육류 가공, 해바라기유 가공, 유제품 생산, 향료/스파이스 생산, 과일 가공 100 FDA 21 CFR 173.340, 2006년 10월 19일 수정, 규정(EC) 번호 1333/2008, 규정(EU) 231/2012