DowIcon_Default_EventsAsset 105 chart_icon form-checkmark form-radio__bullet cog icon profile-icon-header profile-locked-icon-header cart-icon-header region-icon-header nav_call home_sds homepage_hero_new--rollover list-bullet nav-close nav-close nav-hamburger nav-right-arrow--mobile nav_brochures nav_call nav_cart nav_case_studies nav_check_mark nav_close_x nav_common_questions nav_distributor nav_driving_directions nav_exclamation_point nav_external_links nav_find_formulations nav_find_products nav_info nav_learn_how_to_use nav_literature nav_lock nav_map nav_media_center nav_pdf nav_quick_checkout nav_read_latest_news nav_sample nav_selection_guides nav_tooltip nav_white_papers noav-icon-safe-handling-18x18 pdp-add_part_number pdp-arrow--left pdp-arrow--right pdp-box Funnel pdp-list_collapse pdp-list_expand Vector Smart Object12 Vector Smart Object12 pdp-shopping_cart s> social_facebook social_google social_linkedin social_pinterest social_rss social_twitter social_youtube utility-search utility-tooltip voc_icon > technical_content
[{"values":[{"value":"Português-ポルトガル語","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-中国語","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英語","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-スペイン語","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-韓国語","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"BR","default":"pt-br"},{"values":[{"value":"Português-ポルトガル語","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-中国語","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英語","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-スペイン語","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-韓国語","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"JP","default":"ja-jp"},{"values":[{"value":"Português-ポルトガル語","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-中国語","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英語","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-スペイン語","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-韓国語","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"CN","default":"zh-cn"},{"values":[{"value":"Português-ポルトガル語","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-中国語","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英語","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-スペイン語","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-韓国語","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"US","default":"en-us"},{"values":[{"value":"Português-ポルトガル語","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-中国語","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英語","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-スペイン語","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-韓国語","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"ES","default":"es-es"},{"values":[{"value":"Português-ポルトガル語","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-中国語","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英語","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-スペイン語","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-韓国語","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"KR","default":"ko-kr"}]
true

인공 및 인조 소재

인공 및 인조 소재의 외관, 촉감 및 성능을 개선할 수 있는 당사의 내장재 솔루션 자세히 알아보기

인공 및 합성 소재는 비용, 윤리적, 지속 가능성 또는 성능 향상의 결과로 천연 가죽에 대한 대안으로서 등장했으며 현재 자동차, 의류, 신발 및 가구 응용 분야에 널리 사용되고 있습니다. 폴리우레탄(PU), 폴리염화비닐(PVC) 및 바이오 기반 재료를 사용하여 다층 구조를 생성하고, 이어서 천연 가죽의 질감, 촉감 및 감각적 특성을 모방하기 위한 의도로 전통적인 마무리 제품으로 최종 코팅한다.

마감 공정을 위해 HYDRHOLAC™ 및 OPTI-MAT™ 아크릴 및 폴리우레탄 분산제, ROSILK™ 및 DOWSIL™ 실리콘 에멀젼 및 DOWSIL™ 실리콘 첨가제는 코팅제 제조자가 적용 특성 및 최종 광택/매끄러움, 촉감/촉각, 마찰 방지, 내연마성, 내오염성 및 내화학성을 향상하는 데 도움이 됩니다.

Dow는 자체 포뮬레이션을 만들기 위해 조제업체에 원자재 구성품을 제공하는 것 외에도, 합성 제조업체가 직접 사용할 수 있도록 VITHANE™ 브랜드로 다양한 폴리우레탄 완제품을 제공합니다.


LUXSENSE™ 합성 가죽 비디오

당사의 혁신적인 기술인 LUXSENSE™ 실리콘 가죽의 성능을 직접 확인하십시오. 얼룩 방지 및 보다 안전한 소재 등 자동차 내부 요구를 충족하도록 설계되었습니다.

 

Resources