DowIcon_Default_EventsAsset 105 chart_icon form-checkmark form-radio__bullet cog icon profile-icon-header profile-locked-icon-header cart-icon-header region-icon-header nav_call home_sds homepage_hero_new--rollover list-bullet nav-close nav-close nav-hamburger nav-right-arrow--mobile nav_brochures nav_call nav_cart nav_case_studies nav_check_mark nav_close_x nav_common_questions nav_distributor nav_driving_directions nav_exclamation_point nav_external_links nav_find_formulations nav_find_products nav_info nav_learn_how_to_use nav_literature nav_lock nav_map nav_media_center nav_pdf nav_quick_checkout nav_read_latest_news nav_sample nav_selection_guides nav_tooltip nav_white_papers noav-icon-safe-handling-18x18 pdp-add_part_number pdp-arrow--left pdp-arrow--right pdp-box Funnel pdp-list_collapse pdp-list_expand Vector Smart Object12 Vector Smart Object12 pdp-shopping_cart s> social_facebook social_google social_linkedin social_pinterest social_rss social_twitter social_youtube utility-search utility-tooltip voc_icon > technical_content
[{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"BR","default":"pt-br"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"JP","default":"ja-jp"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"CN","default":"zh-cn"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"US","default":"en-us"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"ES","default":"es-es"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"KR","default":"ko-kr"}]
true

보호

악천후에 대한 우수한 보호  

LED 환경이 더욱 정밀해지고 시장에서 보다 콤팩트한 디자인에서 더 큰 빛 출력을 요구함에 따라 습기와 먼지에 대한 우수한 보호 기능을 제공하는 실리콘 솔루션은 수요가 높습니다. 당사의 세계 정상급 실리콘 코팅, 포팅/봉지재 및 접착제/실란트는 실내외에서 LED 어셈블리에 강력한 접착력과 열 안정성의 균형을 제공합니다.  

당사의 혁신적인 솔루션은 내구성, 견고성, 유연성이 우수한 씰을 형성하여 LED 어셈블리의 환경 오염을 확실하게 방지합니다. 당사는 렌즈 부품으로 두 배의 봉지재를 사용하고 고급 LED 디자인의 전반적인 품질과 수명을 연장할 수 있는 특수 등급의 광학 실리콘을 포함하여 다양한 점도 및 경화 화학에서 사용할 수 있는 다양한 옵션을 제공합니다.   

당사의 고성능 실리콘 포트폴리오에 의존하여 더 높은 보호와 신뢰성을 확보하고 먼지와 습기를 차단하며, 

  • 세라믹, 반응성 재료 및 충진 플라스틱과 같은 다양한 일반 기판에 탁월한 비프라이밍 접착력 제공 
  • 습기와 먼지의 침투로부터 우수한 보호 제공 
  • 칩 레벨 재료에서 실외 램프 및 조명 장치에 이르기까지 모든 LED 응용 분야에서 -45°C ~ 200°C의 온도에서 작동하는 뛰어난 물리적 보호 보장