DowIcon_Default_EventsAsset 105 chart_icon form-checkmark form-radio__bullet cog icon profile-icon-header profile-locked-icon-header cart-icon-header region-icon-header nav_call home_sds homepage_hero_new--rollover list-bullet nav-close nav-close nav-hamburger nav-right-arrow--mobile nav_brochures nav_call nav_cart nav_case_studies nav_check_mark nav_close_x nav_common_questions nav_distributor nav_driving_directions nav_exclamation_point nav_external_links nav_find_formulations nav_find_products nav_info nav_learn_how_to_use nav_literature nav_lock nav_map nav_media_center nav_pdf nav_quick_checkout nav_read_latest_news nav_sample nav_selection_guides nav_tooltip nav_white_papers noav-icon-safe-handling-18x18 pdp-add_part_number pdp-arrow--left pdp-arrow--right pdp-box Funnel pdp-list_collapse pdp-list_expand Vector Smart Object12 Vector Smart Object12 pdp-shopping_cart s> social_facebook social_google social_linkedin social_pinterest social_rss social_twitter social_youtube utility-search utility-tooltip voc_icon > technical_content
[{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"BR","default":"pt-br"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"JP","default":"ja-jp"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"CN","default":"zh-cn"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"US","default":"en-us"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"ES","default":"es-es"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"KR","default":"ko-kr"}]
true

연질 슬랩스톡 발포체

품질, 성능 및 혁신을 위한 신뢰할 수 있는 솔루션

다우의 실리콘 폴리우레탄 첨가제는 다양한 연질 슬랩스톡 발포체 어플리케이션에 사용할 수 있습니다.

 • 폴리에테르 및 폴리에스테르 슬랩스톡 폼 
 • 탄소 이산화물 및 아세톤을 포함한 광범위한 발포제 시스템
 • 폭넓은 처리 방식 
 • 저배출 계면활성제 
 • 점탄성/느린 원상복귀
 • 난연제(FR) 첨가제 시스템

지속적 일반 및 점탄성 폼

제품 미세 세포 개방(FCO) 은 세포 개방(HCO) 난연제(FR) 점탄성 VOC 감소
VORASURF™  FF 5959 Additive *** * *
VORASURF™ DC 198 Additive ** ** *  
VORASURF™ DC 198LV Additive ** * *
VORASURF™ DC 5188 Additive *** *** *    
VORASURF™ DC 5950 Additive ** *** ***  
VORASURF™ DC 5950LV Additive *** *** **
VORASURF™ DC 5160 Additive * * **    
VORASURF™ DC 5951 Additive * ** *    
VORASURF™ DC 5951LV Additive *** ** *
VORASURF™ DC 5810 Additive ** *** **  
VORASURF™ DC 5906 Additive *** *** **  
VORASURF™ DC 5906LV Additive *** *** **
VORASURF™ DC 5933 Additive ** *** *  
VORASURF™ DC 5982 Additive1 ** ** **  
VORASURF™ DC 5986 Additive ** *** **  
VORASURF™ DC 5987 Additive ** *** **  
VORASURF™ DC 5901 Additive2 ** ** **  

*낮은 성능  **중간 정도의 성능  ***고성능   = 제품에 속성 존재
1 E.U.에서는제품을 이용할 수 없음  2제품은 E.U.에서만 사용할 수 있습니다.


기존 박스 폼

제품 직사각형 블록 원통형 블록 높은 필러 함량 높은 세포 개방(HCO)
VORASURF™ DC 5933 Additive *** ** * **
VORASURF™ DC 5906 Additive ** *** *** ***
VORASURF™ DC 5906LV Additive ** *** *** ***
VORASURF™ DC 5810 Additive *** *** *** **
VORASURF™ DC 5986 Additive *** *** ** *
VORASURF™ DC 5950 Additive *** *** ** ***


TDI 점탄성 폼

제품 처리 창 미세 세포 구조 높은 세포 개방(HCO) 저VOC
VORASURF™ SZ 1959 Additive * *** **  
VORASURF™ SZ 1979 Additive * *** **
VORASURF™ SZ 1952 Additive * ** ***

*낮은 성능  **중간 정도의 성능  ***고성능   = 제품에 속성 존재


HR 슬랩 폼

제품 처리 창 미세 세포 구조 높은 세포 개방(HCO) 벌크 안정화
VORASURF™ DC 5043 Additive *** *** *** **
VORASURF™ DC 6070 Additive *** *** ** ***

*낮은 성능  **중간 정도의 성능  ***높은 성능


폴리에스테르 폼

VORASURF™ DC 1990 Additive
 • 방출 요건이 낮은 폴리에스테르 연질 슬랩스톡 폼 응용제품용 계면활성제
 • 셀 개방 및 경질 폼 응용제품을 위한 유연한 성형 폼에 사용할 수 있습니다.
VORASURF™ TF 3607 Additive
 • 에스테르 슬랩스톡 폼 및 TDI/MDI HR 성형 폼 시스템용 계면활성제
 • 우레탄 엘라스토머 폼 및 신발(신발 밑창) 응용제품용 계면활성제
VORASURF™ FF 5526 Additive
 • 폴리에스테르 슬랩스톡 폼용 계면활성제