DowIcon_Default_EventsAsset 105 chart_icon form-checkmark form-radio__bullet cog icon profile-icon-header profile-locked-icon-header cart-icon-header region-icon-header nav_call home_sds homepage_hero_new--rollover list-bullet nav-close nav-close nav-hamburger nav-right-arrow--mobile nav_brochures nav_call nav_cart nav_case_studies nav_check_mark nav_close_x nav_common_questions nav_distributor nav_driving_directions nav_exclamation_point nav_external_links nav_find_formulations nav_find_products nav_info nav_learn_how_to_use nav_literature nav_lock nav_map nav_media_center nav_pdf nav_quick_checkout nav_read_latest_news nav_sample nav_selection_guides nav_tooltip nav_white_papers noav-icon-safe-handling-18x18 pdp-add_part_number pdp-arrow--left pdp-arrow--right pdp-box Funnel pdp-list_collapse pdp-list_expand Vector Smart Object12 Vector Smart Object12 pdp-shopping_cart s> social_facebook social_google social_linkedin social_pinterest social_rss social_twitter social_youtube utility-search utility-tooltip voc_icon > technical_content
[{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"BR","default":"pt-br"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"JP","default":"ja-jp"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"CN","default":"zh-cn"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"US","default":"en-us"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"ES","default":"es-es"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"KR","default":"ko-kr"}]
true

아크릴 수지 및 시트

혁신적인 연질 아크릴 수지 및 시트로 다목적성과 유연성 제공

연질 아크릴 수지(FAR)는 다양한 제조 응용 분야에 사용되는 다용도 재료입니다. 이러한 열가소성 가요성 중합체 조성물은 필름으로서 사출 성형, 압출, 캘린더링 또는 취입될 수 있다. 귀사의 공정과 사양에 적합한 수지를 찾기 위해 함께 노력합시다.

Dow의 연질 아크릴 수지의 이점은 무엇입니까?

 • 유연성
 • 스트레스로 인한 탁월한 주름-백화 개선 및 낮은 백화 효과
 • 탁월한 자외선 및 내후성
 • 우수한 색상 유지
 • 탁월한 잉크 및 페인트 접착력과 함께 뛰어난 인쇄성 및 페인트성
 • 플라스틱 기판에 대한 우수한 접착력
 • PVC 혼화성 및 다른 열가소성 수지와의 혼화성 또는 호환성

Dow는 다음과 같은 다양한 유연한 아크릴 수지 응용제품을 제공합니다.

 • 시트 – 지붕 막, 지오멤브레인, 풀 라이너, 캡 라이너, 낮은 스모크 시트, 바닥, 컨베이어 벨트 및 기후 스트리핑
 • 필름 – 온실 또는 농업 필름, 그래픽 아트 필름, 벽지, 창문 블라인드 및 색조, 인쇄 매체, 캡스톡 필름, 특수 테이프, 코팅 직물, 샤워 커튼 및 자동차 인테리어 및 가구용 장식 필름
 • 파이프 – 물 및 가스켓용 유연한 파이프
 • 튜브 – 유연한 튜브, 와이어 및 케이블 절연 튜브, 호스, 케이블 재킷 및 의료용 튜브
 • 소비자 제품 및 장난감 – PVC 및 가소제가 없는 장난감, 공구 핸들, 그로밋, DWV(배출/폐기물/통풍) 피팅, 유연한 커플링, 전기 플러그 및 장식 용품