DowIcon_Default_EventsAsset 105 chart_icon form-checkmark form-radio__bullet cog icon profile-icon-header profile-locked-icon-header cart-icon-header region-icon-header nav_call home_sds homepage_hero_new--rollover list-bullet nav-close nav-close nav-hamburger nav-right-arrow--mobile nav_brochures nav_call nav_cart nav_case_studies nav_check_mark nav_close_x nav_common_questions nav_distributor nav_driving_directions nav_exclamation_point nav_external_links nav_find_formulations nav_find_products nav_info nav_learn_how_to_use nav_literature nav_lock nav_map nav_media_center nav_pdf nav_quick_checkout nav_read_latest_news nav_sample nav_selection_guides nav_tooltip nav_white_papers noav-icon-safe-handling-18x18 pdp-add_part_number pdp-arrow--left pdp-arrow--right pdp-box Funnel pdp-list_collapse pdp-list_expand Vector Smart Object12 Vector Smart Object12 pdp-shopping_cart s> social_facebook social_google social_linkedin social_pinterest social_rss social_twitter social_youtube utility-search utility-tooltip voc_icon > technical_content
[{"values":[{"value":"Português-Portuguese","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-Japanese","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-Chinese","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-Spanish","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-Korean","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"BR","default":"pt-br"},{"values":[{"value":"Português-Portuguese","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-Japanese","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-Chinese","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-Spanish","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-Korean","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"JP","default":"ja-jp"},{"values":[{"value":"Português-Portuguese","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-Japanese","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-Chinese","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-Spanish","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-Korean","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"CN","default":"zh-cn"},{"values":[{"value":"Português-Portuguese","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-Japanese","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-Chinese","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-Spanish","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-Korean","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"US","default":"en-us"},{"values":[{"value":"Português-Portuguese","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-Japanese","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-Chinese","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-Spanish","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-Korean","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"ES","default":"es-es"},{"values":[{"value":"Português-Portuguese","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-Japanese","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-Chinese","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-Spanish","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-Korean","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"KR","default":"ko-kr"}]
true

지붕용 방수 멤브레인

일반적인 지붕 방수제가 아닙니다. Dow와 함께 방수 문제를 해결하십시오.

다우의 지붕 막 과학을 사용하면, 평평하고 경사가 낮은 지붕을 위해, 유연하고 오래 지속되는 방수 성능으로 어려운 작업 조건을 수용할 수 있습니다.

지붕 방수 제품에 대한 산업 표준

열가소성 폴리올레핀(TPO), 폴리염화비닐(PVC) 또는 에틸렌 프로필렌 디엔 테르폴리머(EPDM)를 기반으로 한 시스템으로 작업하든, 당사의 루핑 멤브레인 과학은 다음과 같은 기능을 제공할 수 있습니다.

  • 난연막과 같이 높은 필러가 첨가되어도 지속되는 유연성
  • 장기 수명을 위한 장기 내구성
  • 적절한 산업 표준을 충족/초과하는 내후성/UV 내성
  • 할로겐이 없고, 연기가 적고, 발화성이 낮으며, 저연료 하중 옵션을 갖춘 화재 성능
  • 열 흡수를 줄이기 위한 가벼운 색상/시원한 지붕 제제
  • 완전히 부착된 열 용접, 기계 및/또는 밸러스트 시스템을 포함한 여러 부착 옵션
  • 비용 효율성: 지붕의 수명을 연장하고 개조하기 위해 숙성된 멤브레인에 액체 냉각이 적용
  • 향상된 환경 및 지속 가능성 프로파일: 추가 용매 없이 제조된 옵션

 

자료