DowIcon_Default_EventsAsset 105 chart_icon form-checkmark form-radio__bullet cog icon profile-icon-header profile-locked-icon-header cart-icon-header region-icon-header nav_call home_sds homepage_hero_new--rollover list-bullet nav-close nav-close nav-hamburger nav-right-arrow--mobile nav_brochures nav_call nav_cart nav_case_studies nav_check_mark nav_close_x nav_common_questions nav_distributor nav_driving_directions nav_exclamation_point nav_external_links nav_find_formulations nav_find_products nav_info nav_learn_how_to_use nav_literature nav_lock nav_map nav_media_center nav_pdf nav_quick_checkout nav_read_latest_news nav_sample nav_selection_guides nav_tooltip nav_white_papers noav-icon-safe-handling-18x18 pdp-add_part_number pdp-arrow--left pdp-arrow--right pdp-box Funnel pdp-list_collapse pdp-list_expand Vector Smart Object12 Vector Smart Object12 pdp-shopping_cart s> social_facebook social_google social_linkedin social_pinterest social_rss social_twitter social_youtube utility-search utility-tooltip voc_icon > technical_content
[{"values":[{"value":"Português-Portuguese","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-Japanese","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-Chinese","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-Spanish","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-Korean","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"BR","default":"pt-br"},{"values":[{"value":"Português-Portuguese","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-Japanese","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-Chinese","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-Spanish","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-Korean","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"JP","default":"ja-jp"},{"values":[{"value":"Português-Portuguese","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-Japanese","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-Chinese","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-Spanish","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-Korean","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"CN","default":"zh-cn"},{"values":[{"value":"Português-Portuguese","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-Japanese","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-Chinese","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-Spanish","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-Korean","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"US","default":"en-us"},{"values":[{"value":"Português-Portuguese","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-Japanese","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-Chinese","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-Spanish","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-Korean","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"ES","default":"es-es"},{"values":[{"value":"Português-Portuguese","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-Japanese","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-Chinese","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-Spanish","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-Korean","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"KR","default":"ko-kr"}]
true

주차 구조물, 스타디움 및 수평 실링

입증된 성능 및 장기 내구성

까다로운 실란트 응용 분야는 고성능 솔루션을 요구합니다. 당사의 선도적인 내구성 실리콘 방수 화학물질 포트폴리오로 콘크리트 주차 구조물과 스타디움을 악천후로부터 보호하고 가장 불규칙한 표면을 효과적으로 밀봉하십시오.

고성능 실리콘 방수 실란트 및 재료는 물 침투 및 동결-해동 손상을 방지하여 스타디움 및 주차 구조물의 수명을 연장합니다. 수평 밀봉을 위해 설계된 당사의 방수 소재는 새로운 건축부터 기존 건축의 교정 밀봉 및 수리에 이르기까지, 그리고 콘크리트의 확장 이음부, 건설 이음부 및 균열 제어 이음부부터 주차 구조물, 주차장 및 적재/자재 이송 도크의 수평 또는 수직 서비스에 이르기까지 다양한 기판 및 응용 분야에 적합합니다.

스타디움과 주차 구조물을 밀봉하는 고성능 실리콘 실란트

빠르고 설치가 쉬운 실리콘 파킹 구조 실란트는 다음을 할 수 있습니다.

  • 열 및 부하 이동을 수용하는 장기 탄성 및 높은 이동 능력
  • 이음부에서 물과 비압축성 잔해물을 제거하여 기능을 유지하고 균열을 방지하며 냉동-해동 손상을 방지하는 장기적 무결성 및 접착력
  • 시간이 흐르면서 갈라지거나 갈라지거나 접착력이 떨어지지 않고 수평 및 수직 이동에 대한 내성이 뛰어납니다.
  • 비, 눈, 오존, 제빙 화학물질, 극한 온도 및 지속적인 자외선에 대한 내후성 제공