DowIcon_Default_EventsAsset 105 chart_icon form-checkmark form-radio__bullet cog icon profile-icon-header profile-locked-icon-header cart-icon-header region-icon-header nav_call home_sds homepage_hero_new--rollover list-bullet nav-close nav-close nav-hamburger nav-right-arrow--mobile nav_brochures nav_call nav_cart nav_case_studies nav_check_mark nav_close_x nav_common_questions nav_distributor nav_driving_directions nav_exclamation_point nav_external_links nav_find_formulations nav_find_products nav_info nav_learn_how_to_use nav_literature nav_lock nav_map nav_media_center nav_pdf nav_quick_checkout nav_read_latest_news nav_sample nav_selection_guides nav_tooltip nav_white_papers noav-icon-safe-handling-18x18 pdp-add_part_number pdp-arrow--left pdp-arrow--right pdp-box Funnel pdp-list_collapse pdp-list_expand Vector Smart Object12 Vector Smart Object12 pdp-shopping_cart s> social_facebook social_google social_linkedin social_pinterest social_rss social_twitter social_youtube utility-search utility-tooltip voc_icon > technical_content
[{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"BR","default":"pt-br"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"JP","default":"ja-jp"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"CN","default":"zh-cn"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"US","default":"en-us"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"ES","default":"es-es"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"KR","default":"ko-kr"}]
true

건축 및 레인스크린 파사드용 패널 본딩

건축 및 레인스크린 패널 응용제품에 사용하기 쉬운 패널 본딩

자신감 있는 유대감

실리콘 구조용 글레이징의 선구자로서, 그리고 전 세계적으로 성공적인 프로젝트 실적이 입증된 Dow High Performance Building은 이제 DOWSIL™ PanelFix System을 사용하여 건축 패널 본딩 응용 분야에 기술적 전문 지식과 업계 리더십을 접목시켰습니다.

이 시스템은 다음과 같이 높은 내구성과 빠른 처리가 필요한 비유리 패널 응용제품을 위해 특별히 설계되었습니다.

  • 레인스크린 외관
  • 통풍이 잘 되는 외관
  • 알루미늄, 섬유강화 시멘트(FRC), 고압 라미네이트(HPL) 및 세라믹 타일을 포함한 건축 패널

DOWSIL PanelFix 시스템은 비용 효과적이고 사용하기 쉬우며, 안전과 제어를 유지하면서 건물 클래딩 설계 가능성을 확장합니다.

DOWSIL PanelFix 시스템 정보

호환 가능한 제품군으로 설계된 DOWSIL™ PanelFix 시스템은 DOWSIL™ 896 PanelFix, DOWSIL™ PanelFix 테이프 및 관련 프라이머와 클리너로 구성되어 있습니다. 다음과 같은 많은 이점이 있습니다.

  • 미관 개선을 위한 가시적인 연결점 없음
  • 다양한 일반 클래딩 패널 기판에 프라이머 없이 접착되는 매우 우수한 접착 특성
  • 도포 즉시 접착 가능
  • 완전히 경화되면 고강도
  • 사용 편의성
  • 우수한 내후성, 자외선, 오존 및 극한의 온도에 대한 내성

DOWSIL™ 896 PanelFix는 ETA 17/0689, EAD 15-25-0005-0606에 따라 평가되었으며 영국 공산협회, Certificate 16/5306의 인증을 받았습니다.

Dow Quality Bond™ 프로그램 회원은 응용 프로그램 교육, 감사 및 연장 보증 지원을 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 qualitybond.com 방문하십시오.