DowIcon_Default_EventsAsset 105 chart_icon form-checkmark form-radio__bullet cog icon profile-icon-header profile-locked-icon-header cart-icon-header region-icon-header nav_call home_sds homepage_hero_new--rollover list-bullet nav-close nav-close nav-hamburger nav-right-arrow--mobile nav_brochures nav_call nav_cart nav_case_studies nav_check_mark nav_close_x nav_common_questions nav_distributor nav_driving_directions nav_exclamation_point nav_external_links nav_find_formulations nav_find_products nav_info nav_learn_how_to_use nav_literature nav_lock nav_map nav_media_center nav_pdf nav_quick_checkout nav_read_latest_news nav_sample nav_selection_guides nav_tooltip nav_white_papers noav-icon-safe-handling-18x18 pdp-add_part_number pdp-arrow--left pdp-arrow--right pdp-box Funnel pdp-list_collapse pdp-list_expand Vector Smart Object12 Vector Smart Object12 pdp-shopping_cart social_facebook social_google social_linkedin social_pinterest social_rss social_twitter social_youtube utility-search utility-tooltip voc_icon > technical_content
[{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"BR","default":"pt-br"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"JP","default":"ja-jp"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"CN","default":"zh-cn"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"US","default":"en-us"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"ES","default":"es-es"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"KR","default":"ko-kr"}]
true

CARBOWAX™

폴리에틸렌 글리콜

타의 추종을 불허하는 제형 성능

1940년부터 CARBOWAX™ 폴리에틸렌 글리콜(PEG)은 혁신, 성능, 제형 유연성 및 품질에 대한 업계 표준을 정립했습니다.

CARBOWAX™ PEG는 광범위한 점도 및 용융점뿐만 아니라 액체에서 고체에 이르기까지 광범위한 제품 형태에 사용할 수 있기 때문에 원하는 제품 특성을 달성하는 데 거의 무한에 가까운 옵션을 제공합니다.

Dow는 ISO 9002 품질 표준에 등록된 제조 시설을 갖춘 최초의 미국 PEG 및 MPEG 생산업체입니다. 현재 당사의 품질 담당 팀은 타의 추종을 불허하는 제품, 서비스 및 지원을 제공함으로써 자긍심을 갖고 이러한 유산을 뒷받침하고 있습니다..

CARBOWAX™ PEG 팀과 협력하기가 얼마나 쉬운지 저희와 함께 직접 확인하십시오!
 

CARBOWAX™ PEG 일반 응용 분야
200, PEG-4 염료 분산제, 살균제 및 살충제용 캐리어, 먼지 방지제
300, PEG-6 액체 세제, 손세정제 베이스, 라텍스 가공 보조제, 열전달제, 이형제
400, PEG-8 목욕 오일 활성 가용화제, 은광택제, 정전기 방지 또는 가죽/비닐용 컨디셔너, 김서림 방지 코팅, 잉크
540 Blend (PEG 300/PEG 1450) 구리/황동 클리너, 타이어 옆면 클리너 베이스, 타이어 윤활제, 주석 전기도금 용제
600, PEG-12 콜로뉴(향수의 일정) 습윤제/희석제, 먼지 억제제
1000 , PEG-20 연마제, 변색 제거제, 에폭시 접착제 희석제, 우레탄 접착제(이소시아네이트와 반응)
1450, PEG-32 구두약 도포제 또는 결합제, 이형제, 핫멜트 접착 가소제, 라벨 접착 습윤제
3350, PEG-75 연마제, 해산제, 재침착방지 보조제, 스틱 얼룩 제거제 베이스, 삼투제 종자처리제
4000, PEG-90 고무 가공 이형제, 목욕 파우더 정제 결합제
4600, PEG-100 화학 중간체, 화장실 세정제 결합제
8000, PEG-180 고결 방지제, 자동차 애프터 워시 스프레이, 스틱형 비료용 결합제, 화학 중간체, 목재 처리
CARBOWAX™ MPEG 일반 응용 분야
MPEG 350, PEG-6 Methyl Ether 접착제, 잉크, 가정용 세제
MPEG 550, Methoxy PEG-10 화학 중간체, 접착제, 윤활유
MPEG 750, Methoxy PEG-16 화학 중간체, 접착제, 윤활유


자료