[{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"}],"label":"BR","default":"pt-br"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"}],"label":"JP","default":"ja-jp"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"}],"label":"CN","default":"zh-cn"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"}],"label":"US","default":"en-us"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"}],"label":"ES","default":"es-es"}]
true

有机硅清洁和去除

从工具、水壶、灌装线、管道、制造设备和地板中去除固化或未固化的有机硅可帮助您降低产品污染风险,促进工业卫生和工人安全,并提高设备性能。我们提供有效的、不易燃的有机硅溶剂型和水性清洁剂,可帮助您从设备和表面上去除固化和未固化的有机硅。

如何选择有机硅?

DOWSIL™ DS-2025有机硅清洁溶剂和 DOWSIL™ DS-1000水性有机硅清洁剂不易燃,具有高闪点和低粘度的特点

DOWSIL™ DS-2025有机硅清洁溶剂 DOWSIL™ DS-1000水性有机硅清洁剂
  • 快速解聚并溶解固化的有机硅
  • 可重复使用
  • 不含芳香族或卤代溶剂
  • 与大多数建筑材料兼容
  • 有效乳化硅油、润滑脂和未固化的有机硅弹性体
  • 在广泛的制造或加工应用中发挥有效作用的脱脂
  • 符合有关表面活性剂生物降解性的欧盟洗涤剂规

快速链接

固化和未固化有机硅的清洁溶液 (英语)
了解陶氏的工业清洁专业知识

清洁剂有效去除工业设备和表面的有机硅沉积 (英语)