[{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"}],"label":"BR","default":"pt-br"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"}],"label":"JP","default":"ja-jp"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"}],"label":"CN","default":"zh-cn"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"}],"label":"US","default":"en-us"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"}],"label":"ES","default":"es-es"}]
true

能源生产

电网防护

监测、维护、强度、可靠性。这些是有效能量传输和分配的基本组成部分,以防止系统范围的停电。  

陶氏致力于保持交换机和断路器等关键组件按设计运行,确保系统的安全。 

为何选择有机硅? 

有机硅电气化合物可长期抵抗水成膜和跳火,陶氏的粘合剂和密封剂则有助于装配粘接,并能为维修过的设备制作就地成型的密封件和垫圈。

如何选择有机硅?

DOWSIL™ 3145 RTV Mil-A-46146 粘合剂/密封剂是一种单组分、潮湿RTV非流动、高强度产品,符合UL和Mil规格。  

DOWSIL™ 748 非腐蚀性密封剂是一种白色中性固化RTV密封剂,特别适合电气应用。 

主要解决方案包括:

  • 耐热、耐油和耐候的密封件和垫圈
  • 用于现场维修用密封胶剂 

快速链接