DowIcon_Default_EventsAsset 105 chart_icon form-checkmark form-radio__bullet cog icon profile-icon-header profile-locked-icon-header cart-icon-header region-icon-header nav_call home_sds homepage_hero_new--rollover list-bullet nav-close nav-close nav-hamburger nav-right-arrow--mobile nav_brochures nav_call nav_cart nav_case_studies nav_check_mark nav_close_x nav_common_questions nav_distributor nav_driving_directions nav_exclamation_point nav_external_links nav_find_formulations nav_find_products nav_info nav_learn_how_to_use nav_literature nav_lock nav_map nav_media_center nav_pdf nav_quick_checkout nav_read_latest_news nav_sample nav_selection_guides nav_tooltip nav_white_papers noav-icon-safe-handling-18x18 pdp-add_part_number pdp-arrow--left pdp-arrow--right pdp-box Funnel pdp-list_collapse pdp-list_expand Vector Smart Object12 Vector Smart Object12 pdp-shopping_cart social_facebook social_google social_linkedin social_pinterest social_rss social_twitter social_youtube utility-search utility-tooltip voc_icon
[{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-朝鲜语","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"BR","default":"pt-br"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-朝鲜语","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"JP","default":"ja-jp"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-朝鲜语","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"CN","default":"zh-cn"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-朝鲜语","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"US","default":"en-us"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-朝鲜语","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"ES","default":"es-es"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-朝鲜语","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"KR","default":"ko-kr"}]
true

ComfortScience

科学如何提升人们的舒适度?

 

女孩和泰迪熊躺在一起

ComfortScience 简介

ComfortScience 运用科学知识打造能带来最舒适体验的材料。在陶氏,我们将材料科学方面的知识与对人类思维、感觉、感官和行为方式的理解相结合,帮助人们达到理想的舒适度。我们称之为 ComfortScience。

一个女孩在瑜伽垫上

感受舒适

通过利用科学专业知识和技术知识,我们生产了一系列可满足不同需求的高品质材料。

在陶氏,我们确定了舒适性的三个维度来帮助我们实现这一目标:人体工程学、微气候和感官体验。通过以不同方式对这些品质进行配置,我们可以响应不同的需求,并定制解决方案,以尽可能提供最舒适的体验。

一对父子在床上大笑

对舒适的永恒追求

无论是工作、娱乐还是休息,消费者总是在寻求更舒适的体验。舒适是获得良好生活品质和幸福感的基础。在陶氏,我们致力于了解人们是如何获得舒适体验的,并运用科学技术来作出响应。 三个维度


我们确定了舒适性的三个维度来帮助我们实现这一目标:人体工程学、微气候和感官体验。通过以不同方式对这些品质进行配置,我们可以响应不同的需求,并定制解决方案,以尽可能提供最舒适的体验。

每个维度由多个参数共同作用构成。通过了解这些参数是什么以及如何测量它们,我们能更好地提供舒适性。

  ComfortScience 微气候

人体工程学(英语)

增强人体和材料的互动,体验更优的舒适度

ComfortScience 微气候

微气候(英语)

在材料和人体之间的微气候中保持舒适的温度和湿度水平。

ComfortScience 感官体验

感官体验(英语)

了解材料的质地及其对轻触的反应,以提供切实的感官体验,从而提升幸福感。


Sign-up for More Information