[{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"}],"label":"BR","default":"pt-br"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"}],"label":"JP","default":"ja-jp"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"}],"label":"CN","default":"zh-cn"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"}],"label":"US","default":"en-us"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"}],"label":"ES","default":"es-es"}]
true

泡沫控制(食品和饮料)

通过控制泡沫提高生产力

对于食品和饮料加工应用,有效且安全地控制泡沫有助于提高生产力和效率,同时降低成本。我们提供一系列粉末和液体形式的有机硅消泡剂和聚乙二醇泡沫控制剂,符合食品安全预期和法规。尽管每种起泡情况都是独一无二的,但我们的泡沫控制解决方案因其在食品和饮料应用中的表现而受到信赖,例如:

  • 食品发酵工艺
  • 高糖含量系统
  • 蔬菜加工 
  • 盐水浸渍应用
  • 混合于粉末食品
  • 冷热水相加工
  • 肉类、海鲜和禽肉加工
  • 需要灭菌的工艺

正在寻找消泡剂?
尝试用此工具查找符合您需求的产品

有机硅泡沫控制案例
了解陶氏泡沫控制解决方案的优势


资源

快速链接