DowIcon_Default_EventsAsset 105 chart_icon form-checkmark form-radio__bullet cog icon profile-icon-header profile-locked-icon-header cart-icon-header region-icon-header nav_call home_sds homepage_hero_new--rollover list-bullet nav-close nav-close nav-hamburger nav-right-arrow--mobile nav_brochures nav_call nav_cart nav_case_studies nav_check_mark nav_close_x nav_common_questions nav_distributor nav_driving_directions nav_exclamation_point nav_external_links nav_find_formulations nav_find_products nav_info nav_learn_how_to_use nav_literature nav_lock nav_map nav_media_center nav_pdf nav_quick_checkout nav_read_latest_news nav_sample nav_selection_guides nav_tooltip nav_white_papers noav-icon-safe-handling-18x18 pdp-add_part_number pdp-arrow--left pdp-arrow--right pdp-box Funnel pdp-list_collapse pdp-list_expand Vector Smart Object12 Vector Smart Object12 pdp-shopping_cart social_facebook social_google social_linkedin social_pinterest social_rss social_twitter social_youtube utility-search utility-tooltip voc_icon
[{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"BR","default":"pt-br"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"JP","default":"ja-jp"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"CN","default":"zh-cn"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"US","default":"en-us"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"ES","default":"es-es"},{"values":[{"value":"Português-포르투갈어","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-일어","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文-중국어","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-영어","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-스페인어","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"KR","default":"ko-kr"}]
true

코로나바이러스감염증-19 관련 정보 | 다우

코로나 관련 제품 정보 

감염병 치료와 회복에 관련된 중요 원재료의 생산자로서 화학 분야는 세계 여러 나라에서 가장 중요한 기반 시설 중 하나로 여겨져 왔습니다. 다우는 세계 보건기구와 미국 질병 통제 예방센터의 권고안에 따라 운영해오고 있으며 각국의 현지법과 규정을 준수하고 있습니다.

다우는 임직원을 비롯한 고객, 공급업체, 봉사자들과 함께 현 상황에서 일어나고 있는 여러 어려움을 해결하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 아래는 다우의 제품을 이용하여 적용할 수 있는 주요 마켓에 대한 설명입니다. 

 

건강 및 위생

안전하고 효과적인 세정 제품과 보호 장비에 대한 성능 향상은 위생 및 작업자 안전 개선뿐만 아니라 오염 및 관련 장비 고장의 위험을 줄이는데 필수적입니다. 

       


홈케어 및 산업용 청소

세제 폴리머, 글리콜 에테르, 분말 소포제 및 기타 성분을 통해 다기능 제품을 제작하여 효율성, 다양한 성능 및 지속 가능성을 제공하십시오. 

       


의료장비 및 인프라

의료 관련 포장 및 장비에 사용할 수 있는 적절한 재료를 선택하는 것은 매우 중요합니다. 의료, 제약 및 영양 용도에 대한 품질 및 일관성 표준을 충족하는 솔루션 제품군을 살펴보십시오. 

적용분야:

제품 기술:

       


운영 상태이 정보는 지역에 따라 다를 수 있으며, 게시된 날짜 현재 정확하고 신뢰할 수 있는 것으로 간주되어 선의로 제시됩니다. 사용 조건과 관련 법률은 장소마다 다를 수 있고, 시간이 지남에 따라 변경될 수 있기 때문에, 수령인은 이 문서의 정보가 수령인의 사용에 적합한지 여부를 결정할 책임이 있습니다. 모든 책임은 명시적으로 면책되며 다우는 이에 대한 의무나 책임을 지지 않습니다. 명시적이든 암시적이든 어떠한 보증도 주어지지 않으며 또한 다우 케미컬 컴퍼니나 다른 회사가 소유한 특허로부터의 자유도 추론할 수 없습니다.