Zásady ochrany soukromí na internetu

Společnost Dow si cení soukromí

Vaše soukromí je pro nás důležité.  Společnost Dow Chemical Company se řídí principy ochrany soukromí Safe Harbour, které vydalo Ministerstvo obchodu USA. Tyto Zásady ochrany soukromí na internetu  vysvětlují, jak společnost Dow Chemical Company nebo její sesterské společnosti, které se k těmto zásadám hlásí („Dow“, „my“a „naše“), chrání vaše soukromí, když navštívíte tyto webové stránky a webové stránky sesterských společností Dow, na kterých jsou tyto Zásady ochrany soukromí na internetu uvedeny. Tyto zásady se týkají „osobních informací“, informací, které buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými informacemi, jež máme k dispozici, identifikují vaši osobu.

Věnujte prosím několik minut pročtení těchto Zásad ochrany soukromí na internetu. Vstupem na tyto stránky nebo jejich používáním dáváte souhlas ke shromažďování, používání a prozrazování vašich osobních informací, jak je stanoveno v těchto Zásadách ochrany soukromí na internetu. Věnujte prosím také několik minut pročtení sekce Podmínky použití na našich webových stránkách. Pokud nesouhlasíte se shromažďováním, používáním a prozrazováním svých osobních informací, jak je stanoveno v těchto zásadách ochrany soukromí nebo v Podmínkách použití, opusťte prosím tyto webové stránky a nepoužívejte je.

Tyto Zásady ochrany soukromí na internetu popisují, jaké typy informací shromažďujeme a sledujeme, když používáte naše webové stránky, jak tyto informace používáme a komu je sdělujeme. Pokud máte jakékoli otázky týkající se těchto Zásad ochrany soukromí na internetu, kontaktujte nás prosím.

Tyto Zásady ochrany soukromí na internetu obsahují následující části:

Jaké informace shromažďujeme
Jak můžeme vaše informace používat a sdílet
Umístění informací
Používání speciálních funkcí nebo oblastí našich webových stránek
Soukromí dětí
Zabezpečení
Externí odkazy
Změny těchto Zásad ochrany soukromí na internetu
Vaše rozhodnutí
Přístup k vašim osobním údajům a jejich aktualizace nebo oprava
Kontaktujte společnost Dow

Jaké informace shromažďujeme

Pokud to platné zákony dovolují, můžeme shromažďovat následující informace:

Informace, které poskytnete. Shromažďujeme informace, které vědomě poskytnete vyplněním online formuláře, registrací k získání informací nebo služeb, podáním žádosti o zaměstnání nebo které nám zašlete jiným způsobem. Pokud se například přihlásíte k odběru e-mailových sdělení od některého z našich podniků, zaznamenáme vaši e-mailovou adresu a veškeré související informace, které poskytnete. Pokud s námi budete komunikovat pomocí funkce „Kontaktujte nás“, zaznamenáme informace, které poskytnete při vyplnění formuláře „Kontaktujte nás“.

Doplňkové informace. Čas od času můžeme doplnit vámi poskytnuté informace o informace z jiných zdrojů, například informace k ověření vaší adresy, informace vycházející z vašeho PSČ nebo podniku, či informace, které máme na základě vašeho vztahu se společností Dow. Pokud jste například zákazníkem nebo dodavatelem společnosti Dow, můžeme informace, které poskytnete online, doplnit o informace, které poskytnete v rámci svého obchodního vztahu se společností Dow.

Informace, které nám zašle váš internetový prohlížeč. Shromažďujeme informace, která nám automaticky zasílá váš internetový prohlížeč. Tyto informace obvykle zahrnují vaši IP adresu, totožnost vašeho poskytovatele internetových služeb, název a verzi vašeho operačního systému a prohlížeče, datum a čas vaší návštěvy, stránku, která vás odkázala na společnost Dow, a stránky, které jste navštívili.

Soubory cookie a další technologie. Společnost Dow může na těchto webových stránkách využívat technologii souborů cookie. Soubor cookie obsahuje informace, které zasílá webová stránka a jsou uloženy na vašem pevném disku nebo v dočasné paměti. Můžete změnit nastavení souborů cookie ve svém internetovém prohlížeči nebo naše soubory cookie kdykoli odstranit. Soubory cookie můžeme používat k ukládání vašich preferencí týkajících se našich webových stránek nebo ke shromažďování statistických informací. Ty se týkají počtu návštěvníků našich stránek, žádostí o soubory, typů používaných prohlížečů a dalších souhrnných dat. Společnost Dow může rovněž používat průhledné soubory GIF, které pomáhají spravovat inzerci na internetu shromažďováním informací o tom, které reklamy zvyšují návštěvnost našich webových stránek.

Google Analytics. Tyto stránky používají službu “Google Analytics”, což je analýza webu poskytovaná společností Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory ukládané do Vašeho počítače umožňující analýzu využití webových stránek. Informace vygenerované souborem „cookie“ o užívání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) se přenáší a ukládají na server Google v USA. Google použije tyto informace k vyhodnocení Vašeho užívání stránky, dále k vytváření ucelených zpráv provozovatelům internetových stránek o činnosti na webových stránkách, čímž napomáhá k vylepšování užitných vlastností této webové stránky a související internetové služby. Google může tyto informace rovněž předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo jestliže třetí strany zpracovávají tyto údaje pro Google smluvně. Google nebude v žádném případě spojovat Vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty Google. Používání souborů „cookies“ můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči, nicméně chtěli bychom upozornit, že v tomto případě nebude možné plné využití funkcí na těchto stránkách. Používáním těchto stránek souhlasíte se zpracováváním Vašich údajů společností Google, a to výše popsaným způsobem a pro výše uvedené účely.

 

Jak můžeme vaše osobní informace používat a sdílet

Pokud to platné zákony dovolují, můžeme osobní informace, které shromáždíme prostřednictvím svých webových stránek, použít:

·         k poskytování produktů, informací a služeb, které požadujete,

·         k tomu, abychom vám poskytli efektivní zákaznické služby,

·         ke zlepšení obsahu, funkcí, výkonu a použitelnosti našich webových stránek,

·         ke zlepšení našich marketingových a propagačních činností,

·         k poskytování technické podpory a odstraňování potíží a

·         za účelem zajištění bezpečnosti, poskytování úvěrů nebo předcházení podvodům,

·         k jakémukoli jinému účelu, který je uveden v příslušném prohlášení o ochraně soukromí nebo jiné dohodě, kterou máte se společností Dow.

Pokud to platné zákony dovolují, můžeme vaše informace sdílet tak, jak je popsáno níže:

·         V rámci společnosti Dow. Vaše osobní informace můžeme sdílet v rámci sesterských společností obchodních jednotek společnosti Dow pro účely, které jsou stanoveny v těchto Zásadách ochrany soukromí na internetu.

·         Naši poskytovatelé služeb. Vaše osobní informace můžeme sdílet se společnostmi nebo organizacemi, včetně dceřiných a sesterských společností, a s dalšími subjekty, které poskytují služby naším jménem, jako jsou například poskytovatelé služeb webové podpory.Takovéto třetí strany musí v každém případě používat vhodná opatření k ochraně soukromí a tyto informace mohou používat pouze pro účely poskytování služeb společnosti Dow.

·         Obchodní transakce a převody. Společnost Dow může koupit, prodat, vytvořit nebo jinak reorganizovat některé ze svých podniků nebo prodat akcie či aktiva, například v důsledku prodeje, fúze, reorganizace nebo likvidace. Transakce tohoto typu může zahrnovat prozrazení vašich informací potenciálním kupujícím nebo parterům, kteří se společností Dow podepsali smlouvu o zachování mlčenlivosti.

·         Dodržování zákonů a ochrana našich práv a práv jiných osob. Můžeme prozradit osobní informace, pokud se v dobré víře domníváme, že je to vhodné k tomu, abychom vyhověli zákonu, soudnímu příkazu nebo předvolání. Osobní informace můžeme rovněž prozradit za účelem spolupráce na vládním vyšetřování, za účelem předejití možnému trestnému činu, jako je podvod nebo krádež identit, nebo vyšetření takového trestného činu, za účelem prosazení nebo uplatnění našich online podmínek použití nebo jiných dohod nebo za účelem ochrany našich vlastních práv nebo majetku či práv, majetku nebo bezpečnosti našich uživatelů nebo jiných osob.

Vaše osobní informace nepoužijeme k zasílání reklam na produkty nebo propagačních materiálů, pokud jste nevyjádřili souhlas s tím, že vám budou propagační materiály nebo reklamy na produkty zasílány. S výjimkou výše uvedených účelů společnost Dow neprodává vaše osobní informace žádným třetím stranám.

Umístění informací

Společnost Dow je globální organizace s centrálou ve Spojených státech. Naše servery, databáze a poskytovatelé služeb se nacházejí ve Spojených státech a v dalších zemích. V různých zemích platí různé zákony a požadavky na ochranu soukromí a v některých z nich, včetně Spojených států, je právní ochrana osobních informací menší než v jiných státech. Používáním těchto stránek dáváte souhlas ke shromažďování, používání a přenosu svých osobních informací ve Spojených státech či jiných zemích nebo do Spojených států či jiných zemí za účely, které jsou popsány v těchto Zásadách ochrany soukromí na internetu.

Používání speciálních funkcí nebo oblastí našich webových stránek

Některé naše webové stránky obsahují speciální funkce, jako jsou průzkumy či licencovaný obsah nebo online obchod, případně oblasti chráněné heslem, jako jsou oblasti vyhrazené zákazníkům nebo oblasti pro rozvoj kariéry. Tyto Zásady ochrany soukromí na internetu mohou být dle potřeby doplněny nebo upraveny prohlášeními o ochraně soukromí, která platí speciálně pro jednotlivé webové stránky společnosti Dow, na nichž se vyskytují. Ty mohou kromě jiného zahrnovat stránky pro investory či pro rozvoj kariéry. V těchto prohlášeních jsou obecně uvedeny podrobnosti o osobních informacích, které shromažďujeme nebo neshromažďujeme na určitých stránkách nebo v určitých oblastech webu, proč tyto informace potřebujeme, a vaše případné možnosti týkající se používání těchto informací.

Když se přihlásíte k používání nějaké speciální funkce nebo oblasti chráněné heslem, můžete být požádáni, abyste vyslovili souhlas se zvláštními podmínkami, kterými se používání této speciální funkce nebo oblasti chráněné heslem řídí. V takových případech budete požádáni, abyste svůj souhlas s těmito zvláštními podmínkami výslovně vyjádřili například zaškrtnutím políčka nebo kliknutím na tlačítko s nápisem „Souhlasím“. Tomuto typu smlouvy se říká smlouva uzavíraná kliknutím („click-through“). Pokud se některá ustanovení smlouvy uzavírané kliknutím nebo jiné smlouvy mezi vámi a společností Dow liší od ustanovení těchto Zásad ochrany soukromí na internetu, budou mít ustanovení příslušné smlouvy přednost před těmito Zásadami ochrany soukromí na internetu.

Soukromí dětí

Neshromažďujeme úmyslně informace od dětí za účelem prodeje nebo propagace svých produktů nebo služeb. Pořádáme vzdělávací programy v oblasti vědy pro studenty a učitele v našich komunitách, ale nevyzýváme nezletilé, aby nás kontaktovali nebo aby nám ručně poskytovali osobní informace. Aby mohli návštěvníci odeslat registraci nebo informace v průzkumu, musí být starší 18 let. Registrovat se mohou rodiče nebo zákonní zástupci, a získat tak informace nebo se zúčastnit průzkumu za své děti. Pokud se domníváte, že nějaké dítě mladší osmnácti let zaslalo společnosti Dow osobní informace, ihned nás prosím kontaktujte na níže uvedené adrese a my vynaložíme veškeré přiměřené úsilí, abychom tyto informace co nejdříve odstranili ze svých databází.

Zabezpečení

Přijímáme komerčně přiměřená preventivní opatření na ochranu důvěrnosti, neporušenosti a zabezpečení vašich osobních informací. Vybízíme uživatele, aby se svými osobními informacemi při používání internetu nakládali opatrně.

Ochrana SSL. Některé heslem chráněné oblasti na našich webových stránkách vyžadují vytvoření zabezpečeného spojení mezi vaším počítačem a naším serverem. Používáme šifrovací technologii zvanou Secure Socket Layers (SSL). Zabezpečené spojení je udržováno, dokud neopustíte zabezpečenou oblast stránek. I když k ochraně důvěrnosti osobních dat při jejich přenosu po internetu používáme šifrování SSL, „dokonalé zabezpečení“ na internetu neexistuje a bezpečnost přenosu osobních informací po internetu nemůžeme zaručit.

Ochrana hesel. Jste odpovědni za udržování svých hesel v tajnosti. Máme právo předpokládat, že kdokoli, kdo přistupuje na některé naše webové stránky pomocí hesla, které vám bylo přiděleno, je k tomu oprávněn. Budete výhradně odpovědni za činnost jakékoli osoby, která na naše webové stránky přistupuje pomocí vám přiděleného hesla, i když jste tuto osobu ve skutečnosti k ničemu nezmocnili. Pokud se důvodně domníváte, že bylo vaše heslo vyzrazeno nebo neoprávněně použito, musíte ho neprodleně změnit pomocí funkcí, které příslušené stránky nabízejí.

Externí odkazy

Některé naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky na internetu, které společnost Dow neudržuje ani na ně nemá vliv. Tato ikona označuje odkaz na externí webové stránky, které nepatří společnosti The Dow Chemical Company ani žádné dceřiné společnosti Dow. Takové odkazy neznamenají, že by společnost Dow schvalovala příslušné webové stránky, zobrazený obsah nebo osoby či subjekty, které jsou s nimi spojeny. Pokud navštívíte webové stránky, na které vede odkaz ze stránek společnosti Dow, berete na vědomí, že společnost Dow vám tyto odkazy poskytuje pouze pro usnadnění, a souhlasíte, že společnost Dow není za obsah takových webových stránek odpovědná. Externí stránky se řídí vlastními podmínkami a zásadami a nevztahují se na ně Zásady ochrany soukromí na internetu, Podmínky použití, Prohlášení o dostupnosti ani jiné podmínky a zásady společnosti Dow.

Změny těchto Zásad ochrany soukromí na internetu

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany soukromí na internetu a související obchodní postupy kdykoli změnit zveřejněním aktualizovaného textu na těchto stránkách a aktualizovaného data účinnosti v horní části této stránky. S tím, jak na své webové stránky přidáváme nové funkce nebo jak se vyvíjejí zásady společnosti Dow či platné zákony, může být potřeba tyto Zásady ochrany soukromí na internetu aktualizovat nebo revidovat. Vyhrazujeme si právo tak kdykoli a bez předchozího upozornění učinit zveřejněním revidované verze na našich webových stránkách. Tyto změny budou účinné od data zveřejnění revidované verze na našich webových stránkách. Pokud budete po takové změně naše webové stránky používat, znamená to, že souhlasíte s ustanoveními revidovaných Zásad ochrany soukromí na internetu. Z tohoto důvodu je důležité, abyste tyto Zásady ochrany soukromí na internetu pravidelně kontrolovali.

Vaše rozhodnutí

Respektujeme vaše právo rozhodovat o tom, jak shromažďujeme, používáme a prozrazujeme vaše osobní informace. V některých případech vás požádáme, aby se uvedli svoje volby v okamžiku, kdy vaše osobní informace získáváme. Pokud obdržíte e-mailovou zprávu nebo marketingové sdělení, můžete se z odběru e-mailových zpráv a dalších sdělení, která zasíláme, kdykoli odhlásit pomocí funkce odhlášení, jež je součástí každé zaslané emailové zprávy. Pokud jste zákazníkem produktů společnosti Dow, vyhrazujeme si právo kontaktovat vás ohledně informací, které se týkají zdraví a bezpečnosti, platných předpisů nebo dohledu nad našimi výrobky.

Přístup k vašim osobním údajům a jejich aktualizace nebo oprava

Pokud jste si vytvořili účet nebo osobní profil na některých našich webových stránkách, možná budete moci k některým nebo ke všem svým osobním informacím přistupovat a aktualizovat je v nastaveních vašeho účtu nebo na stránce profilu. Pokud si přejete přistupovat k jiným osobním informacím nebo je aktualizovat či opravit, kontaktujte nás prosím. Spojíme s vámi a případně se vás zeptáme na další informace, abychom ověřili vaši totožnost. Ve většině případů informace aktualizujeme tak, jak budete požadovat. V některých případech ovšem vaši žádost splníme pouze částečně nebo zcela odmítneme, pokud to povolují nebo vyžadují zákony nebo pokud se nám nepodaří ověřit vaši totožnost.

Kontaktujte společnost Dow

Pokud máte jakékoli otázky týkající se těchto Zásad ochrany soukromí na internetu nebo našich postupů při ochraně soukromí, kontaktujte nás prosím telefonicky na číslech, která jsou vedena na adrese http://www.dow.com/assistance/dowcig.htm. Můžete nás rovněž kontaktovat prostřednictvím online formuláře na adrese http://www.dow.com/assistance/thoughts.htm nebo zasláním zprávy na naši e-mailovou adresu dowcig@dow.com. Rovněž můžete zaslat dopis poštou na adresu:

Ve Spojených státech:

Dow Chemical Customer Information Group
Dow Ashman Center
4520 Ashman Street
P. O. Box 1206
Midland, Michigan 48642
U.S.A.

V Kanadě:

Dow Chemical Canada ULC.
Privacy Officer
2400- 215 2 ST SW Calgary AB T2P 1M4
403-267-3527
burt@dow.com

Dow AgroSciences Canada Inc.
Privacy Officer
2400- 215 2 ST SW Calgary AB T2P 1M4
403-735-8861
saudette@dow.com

V Evropě:

Dow Customer Information Group
Prins Boudewijnlaan 41
B-2650 Edegem
Belgium

V Asii a Tichomoří:

Dow Chemical Malaysia Sdn Bhd
Level 6, CP Tower, Jalan 16/11
Pusat Dagang, Section 16
46350 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
Malaysia

V Latinské Americe:

Dow Quimica S.A.
Rua Alexandre Dumas 1671
Chacara Santo Antonio
São Paulo
Brazil 04717-903

Pokud máte obavy, že někdo spojený se společností Dow použil vaše informace způsobem, který není v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí na internetu, chcete získat rady a informace v souvislosti s Pravidly obchodního jednání společnosti Dow nebo nahlásit potenciálně neetické obchodní postupy či jiná porušení Pravidel obchodního jednání, kontaktujte prosím Etickou linku společnosti Dow.. Etickou linku společnosti Dow lze kontaktovat prostřednictvím vícejazyčné bezplatné linky, která je v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a je dostupná z celého světa. Na Etickou linku společnosti Dow se lze rovněž obrátit pomocí internetového formuláře , který nabízí možnost zaslat písemnou zprávu. Navíc máte vždy možnost kontaktovat Kancelář pro otázky etiky a shody na telefonním čísle 989-636-2544 nebo e-mailem na adrese Ethics@Dow.com.

Datum účinnosti: 11.06.2013